File list

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
10:59, 12 June 2021 18 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།ཡིད་བཞིན་མཛོད་སྨད་ཆ།.pdf (file) 3.36 MB Eric   1
10:59, 12 June 2021 20 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།སེམས་ཉིད་ངལ་གསོལ་སྨད་ཆ།.pdf (file) 3.09 MB Eric   1
10:58, 12 June 2021 19 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།སེམས་ཉིད་ངལ་གསོལ་སྟོད་ཆ།.pdf (file) 2.81 MB Eric   1
10:58, 12 June 2021 17 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།ཡིད་བཞིན་མཛོད་སྟོད་ཆ།.pdf (file) 2.68 MB Eric   1
10:58, 12 June 2021 16 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།གྲུབ་མཐའ་མཛོད།.pdf (file) 2.19 MB Eric   1
10:57, 12 June 2021 13 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།ཚིག་དོན་མཛོད།.pdf (file) 2.42 MB Eric   1
10:48, 12 June 2021 11 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།ཐེག་མཆོག་མཛོད་སྟོད་ཆ།.pdf (file) 3.27 MB Eric   1
10:47, 12 June 2021 10 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག.pdf (file) 5.67 MB Eric   1
10:46, 12 June 2021 09 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་སྨད་ཆ།.pdf (file) 2.68 MB Eric   1
10:44, 12 June 2021 08 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་སྟོད་ཆ།.pdf (file) 4.58 MB Eric   1
10:43, 12 June 2021 05 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།བི་མ་སྙིང་ཐིག་སྨད་ཆ།.pdf (file) 2.26 MB Eric   1
10:43, 12 June 2021 12 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།ཐེག་མཆོག་མཛོད་སྨད་ཆ།.pdf (file) 2.92 MB Eric   1
10:40, 12 June 2021 07 ༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།བླ་མ་ཡང་ཏིག.pdf (file) 6.33 MB Eric   1
10:38, 12 June 2021 02༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་བཅུ་བདུན།པོད་གཉིས་པ།.pdf (file) 3.96 MB Eric   1
10:37, 12 June 2021 01༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་བཅུ་བདུན།པོད་དང་པོ།།.pdf (file) 5.16 MB Eric   1
10:35, 12 June 2021 རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་མངོན་སུམ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་ཡིག་.docx (file) 25 KB Eric   1
12:07, 12 March 2021 Dudjom Rinpoche A Torch Lighting the Way to Freedom.pdf (file) 1.31 MB Eric   1
16:48, 11 March 2021 Kalu Rinpoche Gently Whispered.pdf (file) 19.79 MB Eric   1
16:24, 11 March 2021 Jamgon Kongtrul Lodro Taye Torch of Certainty.pdf (file) 8.75 MB Eric   1
11:25, 25 September 2020 Four Masters.png (file) 17.88 MB Eric   1
11:17, 25 September 2020 HAR 102214-Jamyang Khyentsé Wangpo.jpg (file) 1,014 KB Eric   1
15:26, 4 April 2020 Patrul-1-159-164.pdf (file) 4.19 MB Eric   1
12:21, 19 March 2020 Ngb-pt-0006-text.docx (file) 24 KB Eric   1
12:50, 19 January 2020 Longchenpa - Derge - Vol 5 - W3CN22156.pdf (file) 211.55 MB Eric   1
12:28, 19 January 2020 Longchenpa - Derge - Vol 4 - W3CN22156.pdf (file) 406.58 MB Eric   1
12:23, 19 January 2020 Longchenpa - Derge - Vol 3 - W3CN22156.pdf (file) 282.82 MB Eric   1
22:55, 18 January 2020 Longchenpa - Derge - Vol 2 - W3CN22156.pdf (file) 516.52 MB Eric   1
14:44, 18 January 2020 Longchenpa - Derge - Vol 1 - Chos dbyings mdzod - W3CN22156.pdf (file) 15.03 MB Eric   1
14:21, 18 January 2020 Longchenpa - Derge - Vol 1 - W3CN22156.pdf (file) 342.8 MB Eric   1
20:23, 5 January 2020 Bsam gtan ngal gso'i rtsa ba - W00EGS1016299-I1CZ5004-903-920-any.pdf (file) 9.13 MB Eric   1
20:23, 5 January 2020 Bsam gtan ngal gso'i don khrid snying po bcud bsdus - W00EGS1016299-I1CZ5004-990-994-any.pdf (file) 2.64 MB Eric   1
20:23, 5 January 2020 Bsam gtan ngal gso'i bsdus don pun da ri ka'i phreng ba - W00EGS1016299-I1CZ5004-920-926-any.pdf (file) 6.03 MB Eric   1
20:22, 5 January 2020 Bsam gtan ngal gso'i 'grel pa shing rta rnam dag - W00EGS1016299-I1CZ5004-927-991-any.pdf (file) 51.08 MB Eric   1
20:13, 5 January 2020 Sgyu ma ngal gso'i 'grel pa shing rta bzang po - W00EGS1016299-I1CZ5004-1029-1145-any.pdf (file) 64.61 MB Eric   1
20:11, 5 January 2020 Sgyu ma ngal gso'i bsdus don manda ra ba'i phreng ba - W00EGS1016299-I1CZ5004-1019-1028-any.pdf (file) 4.92 MB Eric   1
20:09, 5 January 2020 Sgyu ma ngal gso'i don khrid yid bzhin nor bu - W00EGS1016299-I1CZ5004-1145-1148-any.pdf (file) 1.59 MB Eric   1
20:08, 5 January 2020 Sgyu ma ngal gso'i rtsa ba W00EGS1016299-I1CZ5004-995-1019-any.pdf (file) 12.77 MB Eric   1
19:51, 5 January 2020 Sems nyid ngal gso don khrid byang chub lam bzang - W00EGS1016299-I1CZ5004-827-902-any.pdf (file) 37.37 MB Eric   1
19:26, 5 January 2020 Sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta chen po - W00EGS1016299-I1CZ5004-83-781-any.pdf (file) 319.16 MB Eric   1
19:12, 5 January 2020 Sems nyid ngal gso rtsa ba - W00EGS1016299-I1CZ5004-3-82-any.pdf (file) 31.11 MB Eric   1
19:04, 5 January 2020 Ngal gso skor gsum gyi spyi don legs bshad rgya mtsho - W00EGS1016299-I1CZ5004-1195-1272-any.pdf (file) 25.89 MB Eric   1
10:24, 17 October 2019 RTZ-Mandala-Dzongsar-06-580-smin gter a ti zab don.jpeg (file) 12.52 MB Eric   1
10:24, 17 October 2019 4th right Jikten Choto E.jpg (file) 69 KB Eric   1
10:24, 17 October 2019 4th left Mopa Drangok E.jpg (file) 61 KB Eric   1
10:24, 17 October 2019 3rd right Phurba Trinle E.jpg (file) 66 KB Eric   1
10:24, 17 October 2019 3rd left Mamo E.jpg (file) 72 KB Eric   1
10:24, 17 October 2019 2nd right Yangdok Tuk E.jpg (file) 66 KB Eric   1
10:21, 17 October 2019 2nd left Lama Rigdzin E.jpg (file) 66 KB Eric   1
10:21, 17 October 2019 1st right Jampal Ku E.jpg (file) 69 KB Eric   1
10:21, 17 October 2019 00 behind vajra master Chemchok ed.jpg (file) 222 KB Eric   1
First pagePrevious pageNext pageLast page