The Garland of Views - Page 3 - TibUni. Text & Transliteration

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
Page 3

The Garland of Views continued from Page 1 titled The Garland of Views -- H.H. the Dalai Lama.

Return To The Garland of Views - Page 2 - TibUni. Text & Transliteration.

____________________________________________


ཡིག་འབྲུའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པ་ནི།
yig 'bru'i tshul gyis rtogs pa ni/

ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པ་ནི་ཨ་སྟེ་གསུང་གི་རང་བཞིན།
chos thams cad ma skyes pa ni ste gsung gi rang bzhin/

མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་སྒྱུ་མར་སྣང་ཞིང་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པ་ནི་ཨོ་སྟེ་སྐུའི་རང་བཞིན།
ma skyes pa nyid sgyu mar snang zhing bya ba byed nus pa ni ste sku'i rang bzhin/

དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་རིག་པ་སྒྱུ་མའི་ཡེ་ཤེས་མཐའ་དབུས་མེད་པ་ནི།
de ltar rtogs pa'i rig pa sgyu ma'i ye shes mtha' dbus med pa ni/

སྟེ་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའོ།
ste thugs kyi rang bzhin du rtogs pa'o/

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ནི།
byin gyis brlabs kyis rtogs pa ni/

དཔེར་ན་རས་དཀར་པོ་ལ་དམར་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་མཐུ་བཙད་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ།
dper na ras dkar po la dmar por byin gyis rlobs pa'i mthu btsad la yod pa bzhin du/

ཆོས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའི་མཐུ་ཡང་།
chos thams cad sangs rgyas par byin gyis rlob pa'i mthu yang/

རྒྱུ་གཅིག་པ་དང་ཡིག་འབྲུའི་ཚུལ་གྱི་མཐུས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་རྟོགས་པའོ།
rgyu gcig pa dang yig 'bru'i tshul gyi mthus byin gyis rlob par rtogs pa'o/

མངོན་སུམ་པར་རྟོགས་པ་ནི།
mngon sum par rtogs pa ni/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་གནས་པ་དེ་ཡང་ལུང་དང་མན་ངག་དང་འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ།
chos thams cad ye nas sangs rgyas par gnas pa de yang lung dang man ngag dang 'gal ba yang ma yin la/

ལུང་དང་མན་ངག་གི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར།
lung dang man ngag gi tshig tsam la brten pa yang ma yin par/

རང་གི་རིག་པས་བློའི་གཏིང་དུ་ཡིད་ཆེས་པས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའོ།
rang gi rig pas blo'i gting du yid ches pas mngon sum du rtogs pa'o/

ལམ་གྱིས་ཡིད་ཆེས་པ་ནི།
lam gyis yid ches pa ni/

རྟོགས་པ་རྣམ་པ་བཞིའི་དོན་རིག་པ་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལམ་སྟེ།
rtogs pa rnam pa bzhi'i don rig pa nyid rnal 'byor pa'i lam ste/

དེ་ཡང་རྒྱུ་བསྒྲུབ་པས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་དུས་ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གྱི།
de yang rgyu bsgrub pas 'bras bu 'byung ba'i dus la ltos pa lta bu ma yin gyi/

རང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པའོ།
rang gis mngon sum du rtogs shing yid ches pa'o/

དེ་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱིས་དོན་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།
de la mtshan nyid gsum gyis don mthar phyin par 'gyur te/

རྟོགས་པ་རྣམ་པ་བཞིའི་ཚུལ་རིག་པ་ནི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ།
rtogs pa rnam pa bzhi'i tshul rig pa ni shes pa'i mtshan nyid do/

ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནི་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་དོ།
yang nas yang du goms par byed pa ni 'jug pa'i mtshan nyid do/

གོམས་པའི་མཐུས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད།
goms pa'i mthus mngon du gyur pa ni 'bras bu'i mtshan nyid/

མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱིས་འབྲེལ་བ་དང་།
mtshan nyid gsum gyis 'brel ba dang/

དགོས་པ་དང་།
dgos pa dang/

དགོས་པའི་ཡང་དགོས་པ་སྟོན་ཏེ།
dgos pa'i yang dgos pa ston te/

དེ་ལ་འབྲེལ་བ་ནི།
de la 'brel ba ni/

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་།
kun nas nyon mongs pa dang/

རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆོས་སུ་བརྟགས་པ་ཐམས་ཅད།
rnam par byang ba'i chos su brtags pa thams cad/

ཡེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད།
ye nas sku gsung thugs kyi bdag nyid/

རང་བཞིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་པའི་དབྱིངས་དང་།
rang bzhin gyis sangs rgyas pa'i dbyings dang/

བྱིན་གྱིས་རླབ་པའི་དོན་རྟོགས་པ་ནི།
byin gyis rlab pa'i don rtogs pa ni/

རྒྱུ་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ།
rgyu shes pa'i mtshan nyid de/

དེ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དོན་དུ་འབྲེལ་བའོ།
de ni bla na med pa'i sangs rgyas su grub pa'i rgyu yin pa'i don du 'brel ba'o/

དགོས་པ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་།
dgos pa ni kun nas nyon mongs pa dang/

རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆོས་དང་།
rnam par byang ba'i chos dang/

སྨན་ལྔ་དང་།
sman lnga dang/

བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་སོགས་པར་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བླང་

དོར་མེད་པར་སྤྱོད་པ་ནི་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་དོ།
bdud rtsi lnga la sogs par btags pa thams cad ye nas sangs rgyas pa'i mnyam pa chen po la blang dor med par spyod pa ni 'jug pa'i mtshan nyid do/

དེ་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དགོས་པའོ།
de ni bla na med pa'i sangs rgyas su grub pa'i rgyu yin pa'i phyir dgos pa'o/

དགོས་པའི་ཡང་དགོས་པ་ནི།
dgos pa'i yang dgos pa ni/

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆོས་དང་།
kun nas nyon mongs pa dang rnam par byang ba'i chos dang/

སྨན་ལྔ་དང་།
sman lnga dang/

བདུད་རྩི་ལྔ་རྩོགས་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་

དུ་བླང་དོར་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
bdud rtsi lnga rtsogs khyad par du btags pa thams cad ye nas sangs rgyas pa'i mnyam pa chen po'i ngang du blang dor med par lhun gyis grub pa'i phyir/

སྲིད་པའི་འཁོར་བ་ཡེ་ནས་བླ་ན་མེད་པར་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་

ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད་དེ།
srid pa'i 'khor ba ye nas bla na med par sangs rgyas pa'i rang bzhin mya ngan las 'das pa'i mtshan nyid du lhun gyis grub pa yin pas 'bras bu'i mtshan nyid de/

སྐུ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་དགོངས་པའི་དགོས་པའོ།
sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lo mngon sum du gyur pa ni dgongs pa'i dgos pa'o/

དེ་ལ་བསྙེན་པ་དང་།
de la bsnyen pa dang/

ཉེ་བའི་བསྙེན་པ་དང་།
nye ba'i bsnyen pa dang/

སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ།
sgrub pa dang sgrub pa chen po'i don lhun gyis grub par gyur pa'i rnal 'byor la brtson par bya'o/

དེ་ལ་བསྙེན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤེས་པ་སྟེ།
de la bsnyen pa ni byang chub kyi sems shes pa ste/

དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ལམ་གྱིས་བསྒྲུབ་ཅིང་གཉེན་པོས་

བཅོས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་པའོ།
de yang chos thams cad ye nas sangs rgyas pa'i rang bzhin du lam gyis bsgrub cing gnyen pos bcos su med par rtogs pa'o/

ཉེ་བའི་བསྙེན་པ་ནི་བདག་ཉིད་ལྷར་ཤེས་པ་སྟེ།
nye ba'i bsnyen pa ni bdag nyid lhar shes pa ste/

དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་པས།
de yang chos thams cad ye nas sangs rgyas pa'i rang bzhin pas/

བདག་ཉིད་ཀྱང་ཡེ་ནས་ལྷའི་རང་བཞིན་ཡིན་གྱི་ད་ལྟར་བསྒྲུབས་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པའོ།
bdag nyid kyang ye nas lha'i rang bzhin yin gyi da ltar bsgrubs pa ni ma yin par rtogs pa'o/

སྒྲུབ་པ་ནི་ཡུམ་བསྐྱེད་པ་སྟེ།
sgrub pa ni yum bskyed pa ste/

དེ་ཡང་ཡུམ་ཆེན་མོ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལས།
de yang yum chen mo nam mkha'i dbyings las/

ནམ་མཁའ་ཉིད་ཡུམ་ཆེན་མོ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞིར་སྣང་ཞིང་།
nam mkha' nyid yum chen mo sa chu me rlung bzhir snang zhing/

བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཡུམ་ཡེ་ནས་ཡིན་པར་རྟོགས་པའོ།
bya ba byed pa'i yum ye nas yin par rtogs pa'o/

སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བ་སྟེ།
sgrub pa chen po ni thabs dang shes rab 'brel ba ste/

དེ་ཡང་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལྔའི་ཤེས་རབ་དང་།
de yang yum chen mo lnga'i shes rab dang/

ཡུམ་གྱི་མཁའ་སྟོང་པ་ཉིད་ལས།
yum gyi mkha' stong pa nyid las/

ཕུང་པོ་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཐབས་ཀྱི་ཡབ་སྨོན་པ་མེད་པར་ཡེ་ནས་ཟུང་དུ་གྱུར་པའི་འབྲེལ་བ་ལས།
phung po lnga'i sangs rgyas thabs kyi yab smon pa med par ye nas zung du gyur pa'i 'brel ba las/

བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤྲུལ་པ་ལྕམ་དྲལ་དུ་གྱུར་བའི་རང་བཞིན་ནི།
byang chub sems sprul pa lcam dral du gyur ba'i rang bzhin ni/

ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ལ་སྒྱུ་མ་ལ་སྒྱུ་མར་རོལ་ཅིང་བདེ་མཆོག་སྒྱུ་མའི་རྒྱུན་ལ་བདེ་བའི་

དུས་ཉིད་ན་མཚན་མ་མེད་པའི་དོན་མི་དམིགས་མཁའ་དང་སྙོམས་པ་ནི་ཀློང་དུ་གྱུར་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་སྟེ།
ye nas sangs rgyas pa'i don la sgyu ma la sgyu mar rol cing bde mchog sgyu ma'i rgyun la bde ba'i dus nyid na mtshan ma med pa'i don mi dmigs mkha' dang snyoms pa ni klong du gyur nas lhun gyis grub pa ste/

བདུད་རྣམ་བཞི་ཡང་བརྟུལ་ནས་མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན་འགྲུབ་པའོ།
bdud rnam bzhi yang brtul nas mthar phyin pa'i don 'grub pa'o/

ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི།
chos thams cad gdod ma nas rnam par dag pa'i/

ཡིད་བཞིན་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པའི་གཞུང་ཐོས་པ་ནི་མིག་ཕྱེ་བའོ།
yid bzhin gyi gzhal yas khang rgya yongs su ma chad pa'i 'khor lo ye nas bla na med pa'i dkyil 'khor du 'jug pa yang thabs kyi theg pa'i gzhung thos pa ni mig phye ba'o/

དོན་རྟོགས་པ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བའོ།
don rtogs pa ni dkyil 'khor mthong ba'o/

རྟོགས་ནས་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པའོ།
rtogs nas goms par byed pa ni dkyil 'khor du zhugs pa'o/

ཞུགས་ནས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ནི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའོ།
zhugs nas mngon du gyur ba ni dngos grub chen po thob pa'o/

དེ་ལྟར་ཚུལ་འདི་ནི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན།
de ltar tshul 'di ni rdzogs pa chen po mthar phyin pa'i don/

ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་འཇུག་པ་སྟེ།
yi ge 'khor lo tshogs chen gyi sa la lhun gyis 'jug pa ste/

སྐྱེས་བུ་བློ་རྩལ་རབ་ཀྱིས་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ལ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་རིག་ནས།
skyes bu blo rtsal rab kyis ye nas sangs rgyas pa'i don la ye nas sangs rgyas par rig nas/

གོམ་པ་དྲག་རྡལ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་གྱི་ཕལ་གྱི་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།
gom pa drag rdal du 'gro ba yin gyi phal gyi bya ba ni ma yin no/

ཕལ་གྱིས་ཐོས་ཏེ་ཇི་ལྟར་བསམ་ཀྱང་བདེན་ཞིང་ཟབ་པར་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགྱུར་རོ།
phal gyis thos te ji ltar bsam kyang bden zhing zab par yid ches par mi 'gyur ro/

ཡིད་ཆེས་པ་དང་ཕལ་གྱི་བློ་ལ་གོ་དཀའ་ཞིང་བདེན་པ་དང་ཟབ་པར་མ་ཤེས་པའི་ཉམས་དང་སྦྱར་ནས།
yid ches pa dang phal gyi blo la go dka' zhing bden pa dang zab par ma shes pa'i nyams dang sbyar nas/

ཀུན་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་སྙམ་ནས་ཡོང་བརྫུན་ཞེས་སྐྱེས་བུ་རབ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་ཤིང།
kun kyang de dang 'dra snyam nas yong brdzun zhes skyes bu rab la skur ba 'debs shing/

སུན་འབྱིན་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་རབ་ཏུ་གསང་བའི་ཕྱིར་ཡང་གསང་བའི་ཐེག་པ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།
sun 'byin pa'i blo skye bar 'gyur bas rab tu gsang ba'i phyir yang gsang ba'i theg pa zhes bka' stsal to/

དེ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་དོན་ལ་རྟོགས་པའི་བློ་མ་སྐྱེ་བར་

དུ་ཐེག་པས་འོག་མ་བས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱས་ན་གདུལ་བྱ་ཆུད་མི་ཟ་བས་སློབ་དཔོན་གྱིས་འཁོར་བའི་སྐྱོན་དང་།
de bas na chos thams cad ye nas sangs rgyas pa'i don la rtogs pa'i blo ma skye bar du theg pas 'og ma bas 'gro ba'i don byas na gdul bya chud mi za bas slob dpon gyis 'khor ba'i skyon dang/

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་།
mya ngan las 'das pa'i yon tan dang/

ཐེག་པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི།
theg pa mtha' dag la mkhas par bya ba yin gyi/

ཕྱོགས་འགའ་མི་ཤེས་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ས་བཟུང་དུ་མི་རུང་བར་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ།
phyogs 'ga' mi shes pas slob dpon gyi sa bzung du mi rung bar rgya cher 'byung ngo/

ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱང་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ།
lta ba'i khyad par gyi dka' thub dang brtul zhugs kyang bye brag tu 'gyur te/

དཀའ་ཐུབ་མེད་པ་ནི།
dka' thub med pa ni/

འཇིག་རྟེན་ཕྱལ་བ་དང་མུར་ཐུག་གོ་དཀའ་ཐུབ་ཡོད་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ།
'jig rten phyal ba dang mur thug go dka' thub yod pa ni rnam pa bzhi ste/

རྒྱང་འཕེན་དང་།
rgyang 'phen dang/

མུ་སྟེགས་པ་སྟེ།
mu stegs pa ste/

འཇིག་རྟེན་གྱི་དཀའ་ཐུབ་དང་།
'jig rten gyi dka' thub dang/

ཉན་ཐོས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་དང་།
nyan thos kyi dka' thub dang/

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀའ་ཐུབ་དང།
byang chub sems dpa'i dka' thub dang/

བླ་ན་མེད་པའི་དཀའ་ཐུབ་བོ།
bla na med pa'i dka' thub bo/

དེ་ལ་ཕྱལ་བ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རྨོངས་པའི་ཕྱིར་དཀའ་ཐུབ་མེད་པའོ།
de la phyal ba ni rgyu 'bras la rmongs pa'i phyir dka' thub med pa'o/

མུར་ཐུག་པ་ནི་ཆད་པར་ལྟ་བའི་ཕྱིར་དཀའ་ཐུབ་མེད་པའོ།
mur thug pa ni chad par lta ba'i phyir dka' thub med pa'o/

རྒྱང་འཕེན་ནི་ཚེ་འདིའི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཙང་སྦྲ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཅན་ནོ།
rgyang 'phen ni tshe 'di'i khyad par sgrub pa'i phyir gtsang sbra la sogs pa'i dka' thub can no/

མུ་སྟེག་པ་ནི་བདག་རྟག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར།
mu steg pa ni bdag rtag pa zhig yod pa de dag par bya ba'i phyir/

ལུས་སུན་འབྱིན་ཅིང་མེ་ལྔ་བརྟེན་པ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་དང་།
lus sun 'byin cing me lnga brten pa la sogs pa'i dka' thub dang/

བརྟུལ་ཞུགས་ལོག་པར་སྤྱོད་པའོ།
brtul zhugs log par spyod pa'o/

ཉན་ཐོས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་ནི།
nyan thos kyi dka' thub ni/

འདུལ་བ་ལས།
'dul ba las/

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་སྟེ།
sdig pa ci yang mi bya ste/

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད།
dge ba phun sum tshogs par spyad/

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་གདུལ།
rang gi sems ni yongs su gdul/

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།
'di ni sangs rgyas bstan pa yin/

ཞེས་འབྱུང་སྟེ།
zhes 'byung ste/

དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པར་གཉིས་སོ་སོར་

ཡོད་པར་ལྟ་བ་དང་།
dge ba dang mi dge ba'i chos thams cad kun rdzob dang don dam par gnyis so sor yod par lta ba dang/

དགེ་བ་ནི་སྤྱོད་མི་དགེ་བ་ནི་སྤོངས་བའི་དཀའ་ཐུབ་དང་བཏུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའོ།
dge ba ni spyod mi dge ba ni spongs ba'i dka' thub dang btul zhugs spyod pa'o/

བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ནི།
byang chub sems pa'i dka' thub ni/

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ལས།
byang chub sems dpa'i sdom pa las/

རྐྱེན་དུ་འཚམ་པར་དོན་མི་བྱེད།
rkyen du 'tsham par don mi byed/

རྫུ་འཕྲུལ་བསྡིགས་ལ་སོགས་མི་བྱེད།
rdzu 'phrul bsdigs la sogs mi byed/

སྙིང་རྗེར་ལྡན་ཞིང་བྱམས་ཕྱིར་དང་།
snying rjer ldan zhing byams phyir dang/

སེམས་དགེ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད།
sems dge ba la nyes pa med/

ཅེས་འབྱུང་སྟེ།
ces 'byung ste/

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཟིན་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གང་སྤྱད་ཀྱང་སྡོམ་པ་

ཉམས་པར་མི་འགྱུར་རོ།
snying rje chen pos zin na chos thams cad dge ba dang mi dge ba gang spyad kyang sdom pa nyams par mi 'gyur ro/

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ནི།
byang chub sems dpa'i sdom pa ni/

མདོར་ན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་གཞི་བཟུང་ནས་སྤྱད་དོ།
mdor na snying rje chen pos gzhi bzung nas spyad do/

བླ་ན་མེད་པའི་དཀའ་ཐུབ་ནི།
bla na med pa'i dka' thub ni/

དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས།
dam tshig chen po'i mdo las/

སངས་རྒྱས་ཐེག་པར་རབ་ངེས་ན།
sangs rgyas theg par rab nges na/

ཉོན་མོངས་འདོད་ལྔ་ཀུན་སྤྱད་ཀྱང་།
nyon mongs 'dod lnga kun spyad kyang/

པདྨ་ལ་ནི་འདམས་བཞིན་ཏེ།
pad ma la ni 'dams bzhin te/

དེ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།
de la tshul khrims phun sum tshogs/

ཅེས་འབྱུང་སྟེ།
ces 'byung ste/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར།
chos thams cad ye nas mnyam pa nyid kyi phyir/

སྙིང་རྗེ་ནི་བསྟེན་དུ་མེད་ལ།
snying rje ni bsten du med la/

ཞེ་སྡང་ནི་སྤང་དུ་མེད་དེ།
zhe sdang ni spang du med de/

དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པ་ལ་ཐུགས་རྗེ་མི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།
de ltar ma rtogs pa la thugs rje mi 'byung ba ma yin te/

ཇི་ལྟར་ལྟ་བས་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་པར་རྟོག་བ་བཞིན་དུ་དཀའ་ཐུབ་དང་བཏུལ་ཞུགས་ཀྱང་།
ji ltar lta bas ye nas rnam par dag par rtog ba bzhin du dka' thub dang btul zhugs kyang/

དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དག་པར་སྤྱོད་དོ།
de ltar rnam par dag par spyod do/

ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་གསང་བ་འདི།
lta ba'i phreng ba gsang ba 'di/

དམུས་ལོང་རང་ཕྱེ་མིག་རྙེད་ལྟར།
dmus long rang phye mig rnyed ltar/

ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་རྩལ་འཆང་བའི།
shes rab thabs kyi rtsal 'chang ba'i/

སྐྱེས་མཆོག་ཡོད་ན་འཕྲད་གྱུར་ཅིག།
skyes mchog yod na 'phrad gyur cig/

ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་མན་ངག་རྫོགས་སོ།།།
lta ba'i phreng ba zhes bya ba'i man ngag rdzogs so///

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའོ།།།
slob dpon chen po pad ma 'byung gnas kyis mdzad pa'o///

མང་ག་ལམ།།།
mang ga lam///
___________________________

Return to The Garland of Views -- H.H. the Dalai Lama - Page 1

The Garland of Views - Page 2 - TibUni. Text & Transliteration