The Garland of Views - Page 2 - TibUni. Text & Transliteration

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
Page 2

The Garland of Views continued from Page 1 titled The Garland of Views -- H.H. the Dalai Lama.

Go To The Garland of Views - Page 3 - TibUni. Text & Transliteration.


༄༅།།།མན་ངག་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ༶ཞལ་གསུང་མ་པད་མ་ཀ་ར།།།
man ngag lta ba'i phreng ba zhes bya ba bzhugs so - (zhal gsung ma pad ma ka ra)///

__________________________________________________
__________________________________________________


ལྟ་བ་དང་ཐེག་པ་ལ་རྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་བསྡུས་པའི་བསྐྱུང་བྱང་།
lta ba dang theg pa la rtsogs pa'i khyad par bsdus pa'i bskyung byang/

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དང་།
bcom ldan 'das 'jam dpal gzhon nu dang/

རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
rdo rje chos la phyag 'tshal lo/
___________________________________


འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སེམས་ཅན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་གྲངས་མེད་པ་མདོ་རྣམ་པ་བཞིར་འདུས་ཏེ།
'jig rten gyi khams na sems can phyin ci log gi lta ba grangs med pa mdo rnam pa bzhir 'dus te/

ཕྱལ་བ་དང་།
phyal ba dang/

རྒྱང་འཕེན་དང་།
rgyang 'phen dang/

མུར་ཐུག་དང་།
mur thug dang/

མུ་སྟེགས་པའོ།
mu stegs pa'o/

དེ་ལ་ཕྱལ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡོད་མེད་དུ་མ་རྟོགས་ཏེ།
de la phyal ba ni chos thams cad rgyu dang'bras bu yod med du ma rtogs te/

ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའོ།
kun tu rmongs pa'o/

རྒྱང་འཕེན་ནི་ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་མེད་དུ་མ་རྟོགས་ཤིང་།
rgyang 'phen ni tshe snga phyi yod med duma rtogs shing/

ཚེ་གཅིག་ལ་བཙན་ཕྱུག་དང་མཐུ་སྟོབས་སྒྲུབ་པ་སྟེ།
tshe gcig la btsanphyug dang mthu stobs sgrub pa ste/

འཇིག་རྟེན་གྱི་གསང་ཚིག་ལ་བརྟེན་པའོ།
'jigrten gyi gsang tshig la brten pa'o/

མུར་ཐུག་པ་ནི།
mur thug pa ni/

ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མེད་པ་སྟེ།
chos thams cad rgyu dang 'bras bu med pa ste/

ཚེ་གཅིག་ལ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གློ་བུར་དུ་སྐྱེས་ལ་མཐའ་ཆད་པར་ལྟ་བའོ།
tshe gcig la skyes pa'ichos thams cad glo bur du skyes la mtha' chad par lta ba'o/

མུ་སྟེགས་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པས་བདག་རྟག་པ་ཞིག་ཡོད་པར་ལྟ་བ་སྟེ།
mu stegs pa ni chos thams cad la kun tu brtags pas bdag rtag pa zhig yod par lta ba ste/

དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མེད་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་ལྟ་བ་དང་།
de la yang rgyu med la 'bras buyod par lta ba dang/

རྒྱུ་འབྲས་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་།
rgyu 'bras log par lta ba dang/

རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་པར་ལྟ་བ་སྟེ།
rgyu yod pa la 'bras bu med par lta ba ste/

འདི་དག་ནི་མ་རིག་པའི་ལྟ་བའོ།
'di dag ni ma rig pa'i lta ba'o/

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ།
'jig rten las 'das pa'i lam la yang rnam pa gnyis te/

མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའོ།
mtshan nyid kyi theg pa dang rdo rje'i theg pa'o/

མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ།
mtshan nyid kyi theg pa la yang rnam pa gsum ste/

ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་།
nyan thos kyi theg pa dang/

རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་།
rang sangs rgyas kyi theg pa dang/

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པའོ།
byang chub sems dpa'i theg pa'o/

དེ་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི།
de la nyan thos kyi theg pa la zhugs pa rnams kyi lta ba ni/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མུ་སྟེགས་པ་ལ་རྩོགས་པས་སྒྲོ་དང་སྐུར་བས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ།
chos thams cad la mu stegs pa la rtsogs pas sgro dang skur bas kun tu brtags pa/

ཡེ་མེད་པ་ཆད་པའི་ལྟ་བ་དང་།
ye med pa chad pa'i lta ba dang/

རྟག་པ་ལ་རྩོགས་པའི་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ནི།
rtag pa la rtsogs pa'i yod par lta ba ni/

ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་མེད་དེ།
thag pa la sbrul mthong ba bzhin du med de/

ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་རྩོགས་པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང།
phung po khams dang skye mched la rtsogs pa'i 'byung ba chen po bzhi'i rdul phra rab dang/

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་ལྟ་ཞིང།
rnam par shes pa ni don dam par yod par lta zhing/

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་བསྒོམས་པས་རིམ་གྱིས་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་བཞི་འགྲུབ་པ་ཡིནོ།
'phags pa'i bden pa bzhi bsgoms pas rim gyis 'bras bu rnam pa bzhi 'grub pa yin no/

རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི།
rang sangs rgyas kyi theg pa la zhugs pa rnams kyi lta ba ni/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པས་སྒྲོ་དང་སྐུར་བས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་བདག་རྟག་པ་ལ་

རྩོགས་པ་མེད་པར་ལྟ་བ་ཉན་ཐོས་དང་མཐུན།
chos thams cad la mu stegs la sogs pas sgro dang skur bas kun tu brtags pa'i bdag rtag pa la rtsogs pa med par lta ba nyan thos dang mthun/

དེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོས་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བདག་མེད་པར་རྟོགས་ཤིང་།
de las khyad par du gzugs kyi phung pos chos kyi khams kyi phyogs gcig la bdag med par rtogs shing/

རང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པའི་དུས་ནའང་།
rang byang chub kyi 'bras bu 'thob pa'i dus na'ang/

ཉན་ཐོས་ལྟར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྔོན་གོམས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་

འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་དོན་རྟོགས་ནས།
nyan thos ltar dge ba'i bshes gnyen la mi ltos par sngon goms pa'i shugs kyis rten cing 'brel bar 'byung ba yan lag bcu gnyis kyi sgo nas chos nyid zab mo'i don rtogs nas/

རང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།
rang byang chub kyi 'bras bu thob pa yin no/

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི།
byang chub sems dpa'i theg pa la zhugs pa rnams kyi lta ba ni/

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ལ།
kun nas nyon mongs pa dang rnam par byang ba'i chos thams cad don dam par ni rang bzhin med pa yin la/

ཀུན་རྫོབ་དུ་ནི་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་དེ།
kun rdzob du ni sgyu ma tsam du so so'i mtshan nyid ma 'dres par yod de/

ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་སྤྱད་པའི་འབྲས་བུ་ས་བཅུ་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པའི་མཐའ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

འགྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།
pha rol du phyin pa bcu spyad pa'i 'bras bu sa bcu rim gyis bgrod pa'i mtha' bla na med pa'i byang chub tu 'grub par 'dod pa yin no/

རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ།
rdo rje'i theg pa la yang rnam pa gsum ste/

བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་།
bya ba'i rgyud kyi theg pa dang/

གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་།
gnyis ka'i rgyud kyi theg pa dang/

རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པའོ།
rnal 'byor rgyud kyi theg pa'o/

དེ་ལ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི།
de la bya ba'i rgyud kyi theg pa la zhugs pa rnams kyi lta ba ni/

དོན་དམ་པར་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ལས།
don dam par skye 'gag med pa las/

ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ལྷའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བསྒོམ་དང།
kun rdzob tu lha'i gzugs kyi skur bsgom dang/

སྐུའི་གཟུགས་བརྙན་དང་།
sku'i gzugs brnyan dang/

ཐུགས་མཚན་དང་།
thugs mtshan dang/

བཟླས་བརྗོད་དང་།
bzlas brjod dang/

གཙང་སྦྲ་དང་།
gtsang sbra dang/

དུས་ཚིགས་དང་།
dus tshigs dang/

གཟའ་དང་།
gza' dang/

རྒྱུ་སྐར་ལ་སོགས་པ།
rgyu skar la sogs pa/

གཙོ་བོར་ཡོ་བྱད་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པའི་མཐུ་ལས་གྲུབ་པའོ།
gtso bor yo byad dang rgyu rkyen tshogs pa'i mthu las grub pa'o/

གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི།
gnyis ka'i rgyud kyi theg pa la zhugs pa rnams kyi lta ba ni/

དོན་དམ་པར་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ལས།
don dam par skye 'gag med pa las/

ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ལྷའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་བསྒོམ་ཞིང་།
kun rdzob tu lha'i gzugs kyi sku bsgom zhing/

དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་བསྒོམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་།
de nyid rnam pa bzhi dang ldan pa bsgom pa'i ting nge 'dzin dang/

ཡོ་བྱད་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་རྩོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པ་ལས་འགྲུབ་པའོ།
yo byad dang rgyu rkyen la rtsogs pa gnyis ka la brten pa las 'grub pa'o/

རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ།
rnal 'byor rgyud kyi theg pa la zhugs pa rnams kyi lta ba ni rnam pa gnyis te/

རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་པ་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་།
rnal 'byor phyi pa thub pa'i rgyud kyi theg pa dang/

རྣལ་འབྱོར་ནང་པ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པའོ།
rnal 'byor nang pa thabs kyi rgyud kyi theg pa'o/

དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་པ་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི།
de la rnal 'byor phyi pa thub pa'i rgyud kyi theg pa la zhugs pa rnams kyi lta ba ni/

ཕྱི་ཡོ་བྱད་ལ་གཙོ་བོར་མི་འཛིན་པར་དོན་དམ་པ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དང་།
phyi yo byad la gtso bor mi 'dzin par don dam pa skye 'gag med pa'i lha dang lha mo dang/

དེ་དང་འདྲ་བའི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འཕགས་པའི་གཟུགས་

ཀྱི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་ལྡན་པར་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གཙོར་བྱས་པ་ལས་འགྲུབ་པའོ།
de dang 'dra ba'i rgyud yongs su dag pa'i ting nge 'dzin gyi 'phags pa'i gzugs kyi sku phyag rgya bzhi dang ldan par bsgom pa'i rnal 'byor gtsor byas pa las 'grub pa'o/

རྣལ་འབྱོར་ནང་པ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ།
rnal 'byor nang pa thabs kyi rgyud kyi theg pa la zhugs pa rnams kyi lta ba ni rnam pa gsum ste/

བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་དང་།
bskyed pa'i tshul dang/

རྫོགས་པའི་ཚུལ་དང་།
rdzogs pa'i tshul dang/

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལོ།
rdzogs pa chen po'i tshul lo/

དེ་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་རིམ་གྱིས་བསྐྱེད་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་རིམ་གྱིས་བཀོད་

ཅིང་བསྒོམ་པས་འགྲུབ་བོ།
de la bskyed pa'i tshul ni ting nge 'dzin rnam pa gsum rim gyis bskyed de dkyil 'khor rim gyis bkod cing bsgom pas 'grub bo/

རྫོགས་པའི་ཚུལ་ནི་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དང་།
rdzogs pa'i tshul ni don dam par skye 'gag med pa'i lha dang lha mo dang/

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དོན་དབུ་མ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཀྱང་མ་གཡོས་ལ།
rnam par mi rtog pa'i don dbu ma chos kyi dbyings las kyang ma g.yos la/

ཀུན་རྫོབ་ཏུ་འཕགས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་གསལ་བར་བསྒོམ་ཞིང་མཉམ་ལ་མ་འདྲེས་པར་བསྒོམ་པས་འགྲུབ་པའོ།
kun rdzob tu 'phags pa'i gzugs kyi sku yang gsal bar bsgom zhing mnyam la ma 'dres par bsgom pas 'grub pa'o/

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ནི།
rdzogs pa chen po'i tshul ni/

འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པར་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་ཡིན་པར་རྟོགས་ནས་སྒོམ་པ་སྟེ།
'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i chos thams cad dbyer med par sku gsung thugs kyi dkyil 'khor gyi rang bzhin ye nas yin par rtogs nas sgom pa ste/

དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས།
de yang rgyud las/

རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་ཡན་ལག་ནི།
rdo rje phung po'i yan lag ni/

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལྔ་རུ་གྲགས།
rdzogs pa'i sangs rgyas lnga ru grags/

སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་མང་པོ་ཀུན།
skye mched khams mang po kun/

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད།
byang chub sems dpa'i dkyil 'khor nyid/

ས་ཆུ་སྤྱན་དང་མཱ་མ་ཀི།
sa chu spyan dang ma ma ki/

མེ་རླུང་གོས་དཀར་སྒྲོལ་མ་སྟེ།
me rlung gos dkar sgrol ma ste/

ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ།
nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma/

སྲིད་གསུམ་ཡེ་ནས་རྣམ་པར་དག་ཅེས་འབྱུང་སྟེ།
srid gsum ye nas rnam par dag ces 'byung ste/

འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ནས་མ་སྐྱེས་ལ།
'khor ba dang mya ngan las 'das pa'i chos thams cad ye nas ma skyes la/

བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པའི་སྒྱུ་མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་ལ་རྩོགས་པའི་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
bya ba byed nus pa'i sgyu ma bde bar gshegs pa yab yum bcu la rtsogs pa'i rang bzhin ye nas yin pa'i phyir/

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ།
chos thams cad rang bzhin gyi mya ngan las 'das pa ste/

ཆེན་པོ་ལྔ་ནི་ཡུམ་ལྔའི་རང་བཞིན།
chen po lnga ni yum lnga'i rang bzhin/

ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས།
phung po lnga ni rigs lnga'i sangs rgyas/

རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞིའི་རང་བཞིན།
rnam par shes pa bzhi ni byang chub sems dpa' bzhi'i rang bzhin/

ཡུལ་བཞི་ནི་མཛེས་པའི་ལྷ་མོ་བཞིའི་རང་བཞིན།
yul bzhi ni mdzes pa'i lha mo bzhi'i rang bzhin/

དབང་པོ་བཞི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞིའི་རང་བཞིན།
dbang po bzhi ni byang chub sems dpa' bzhi'i rang bzhin/

དུས་བཞི་ནི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཞིའི་རང་བཞིན།
dus bzhi ni mchod pa'i lha mo bzhi'i rang bzhin/

ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་།
lus kyi dbang po dang rnam par shes pa dang/

ཡུལ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནི།
yul dang de las byung ba'i byang chub kyi sems ni/

ཁྲོ་བོ་བཞིའི་རང་བཞིན།
khro bo bzhi'i rang bzhin/

རྟག་ཆད་མུ་བཞི་ནི་ཁྲོ་མོ་བཞིའི་རང་བཞིན།
rtag chad mu bzhi ni khro mo bzhi'i rang bzhin/

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་བཞིན།
yid kyi rnam par shes pa ni byang chub kyi sems rdo rje kun tu bzang po'i rang bzhin/

ཡུལ་ཆོས་འདུས་དང་འདུས་མ་བྱས་ནི།
yul chos 'dus dang 'dus ma byas ni/

ཆོས་བྱ་བ་མོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་རང་བཞིན་ཏེ།
chos bya ba mo kun tu bzang mo'i rang bzhin te/

དེ་དག་ཀྱང་ཡེ་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་གྱི།
de dag kyang ye nas mngon par rdzogs par sangs rgyas pa'i rang bzhin yin gyi/

ད་ལམ་གྱིས་བསྒྲུབས་པ་མ་ཡིན་ནོ།
da lam gyis bsgrubs pa ma yin no/

དེ་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་དང་།
de ltar phyogs bcu dus gsum dang/

ཁམས་གསུམ་ལ་རྩོགས་པ་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ལས་གུད་ན་མེད་དེ།
khams gsum la rtsogs pa 'dus byas dang 'dus ma byas pa'i chos thams cad rang gi sems las gud na med de/

ཇི་སྐད་དུ།
ji skad du/

རང་སེམས་སོ་སོར་རྟོགས་པ་ནི།
rang sems so sor rtogs pa ni/

སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་དེ་ཉིད་དོ།
sangs rgyas byang chub de nyid do/

འཇིག་རྟེན་གསུམ་པ་དེ་ཉིད་དོ།
'jig rten gsum pa de nyid do/

འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་དེ་ཉིད་དོ།
'byung ba che rnams de nyid do/

ཞེས་འབྱུང་ངོ།
zhes 'byung ngo/

ཇི་སྐད་དུ།
ji skad du/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ལ་གནས་སོ།
chos thams cad ni sems la gnas so/

སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་སོ།
sems ni nam mkha' la gnas so/

ནམ་མཁའ་ནི་ཅི་ལ་ཡང་མི་གནསོ།
nam mkha' ni ci la yang mi gnas so/

ཞེས་འབྱུང་བ་དང་།
zhes 'byung ba dang/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྟོང་པའོ།
chos thams cad ni ngo bo nyid kyi stong pa'o/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའོ།
chos thams cad ni gdod ma nas rnam par dag pa'o/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོངས་ཀྱིས་འོད་གསལ་བའོ།
chos thams cad ni yongs kyis 'od gsal ba'o/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ།
chos thams cad ni rang bzhin gyis mya ngan las 'das pa'o/

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ།
chos thams cad ni mngon par rdzogs par sangs rgyas so/

ཞེས་གསུངས་སོ།
zhes gsungs so/

འདི་ནི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འོ།
'di ni rdzogs pa chen po 'o/

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་དེ་ནི།
rdzogs pa chen po'i tshul de ni/

རྟོགས་པ་རྣམ་པ་བཞིའི་ལམ་གྱིས་ཡིད་ཆེས་ཏེ།
rtogs pa rnam pa bzhi'i lam gyis yid ches te/

དེ་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ནི།
de la rdzogs pa chen po'i tshul ni/

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པ།
bsod nams dang ye shes kyi tshogs rdzogs pa/

འབྲས་བུའི་ཆོས་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའི་དོན་ཏོ།
'bras bu'i chos lhun gyi grub pa'i don to/

ཚུལ་ནི་དོན་ལ་འཇུག་པའོ།
tshul ni don la 'jug pa'o/

རྟོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི་ནི།
rtogs pa rnam pa bzhi ni/

རྒྱུ་གཅིག་པར་རྟོགས་པ་དང་།
rgyu gcig par rtogs pa dang/

ཡིག་འབྲུའི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པ་དང་།
yig 'bru'i tshul gyis rtogs pa dang/

བྱིན་གྱིས་རླབ་ཀྱིས་རྟོགས་པ་དང་།
byin gyis rlab kyis rtogs pa dang/

མངོན་སུམ་པར་རྟོགས་པའོ།
mngon sum par rtogs pa'o/

དེ་ལ་རྒྱུ་གཅིག་པར་རྟོགས་པ་ནི།
de la rgyu gcig par rtogs pa ni/

ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མ་སྐྱེས་པ་སོ་སོ་མ་ཡིན་པ་དང་།
chos thams cad don dam par ma skyes pa so so ma yin pa dang/

ཀུན་རྫོབ་དུ་སྒྱུ་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་སོ་སོ་མ་ཡིན་པ་དང་།
kun rdzob du sgyu ma'i mtshan nyid du so so ma yin pa dang/

མ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཆུ་ཟླ་ལྟར་སྒྱུ་མ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཞིང་བྱས་བྱེད་ནུས་པ་དང་།
ma skyes pa nyid chu zla ltar sgyu ma sna tshogs su snang zhing byas byed nus pa dang/

སྒྱུ་མ་ཉིད་ངོ་བོ་མེད་དེ་མ་སྐྱེས་པས་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པར་དབྱེར་མེད་པས་རྒྱུ་གཅིག་པར་རྟོགས་པའོ།
sgyu ma nyid ngo bo med de ma skyes pas kun rdzob dang don dam par dbyer med pas rgyu gcig par rtogs pa'o/


Return to Return to The Garland of Views -- H.H. the Dalai Lama - Page 1

or, Go To The Garland of Views - Page 3 - TibUni. Text & Transliteration