Chos dbyings rin po che'i mdzod/Resources

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search

CYZ Works Cited

Sūtras

pakpa yonten rinpoche yong su dud pa’i dō (’phags pa yon tan rin po che yongs su sdud pa’i mdo   འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་མདོ། )
also known as the Compendium of Prajñāpāramitā
phakpa kon chog ta la la’i dō (’phags pa dkon mchog ta la la’i mdo   འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་མདོ། )
Skt. āryaratnātalaladhāraṇī
kon chog tsek pa’i dō (dkon mchog brtsegs pa’i mdo   དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་མདོ། )
Skt. ratnakūṭasūtra
mi dōg pa khorlo’i dō (mi ldog pa ’khor lo’i mdo   མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའི་མདོ། )
ting nge dzin gyalpo’i dō (ting nge’dzin gyi rgyal po’i mdo   ཏིང་ངེའཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། )
Skt. samādhirājasūtra
Skt. buddhāvataṃsakasūtra
Sūtra of the Great Bounteousness of the Buddhas
sher trin gyi dō (sher phyin gyi mdo   ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ། )
so sor tar pa’i dō (so sor thar pa’i mdo   སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ། )
Skt. prātimokṣasūtra
phakpa da ka yeshé (’phags pa ’da’ ka ye shes   འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས། )
sangye tam ched kyi gong pa dü pa’i dō (sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa ’dus pa’i mdo   སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདུས་པའི་མདོ། )
dorje chöd pa (rdo rje gcod pa   རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ། )
phakpa da ka yeshé (’phags pa ’da’ ka ye shes   འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས། )
Sūtra on the Wisdom of the Moment of Death


Tantras

kun ched gyalpo gyü (kun byed rgyal po rgyud ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ་རྒྱུད)
Skt. kulayarājatantra
a ti köd pa (a ti bkod pa ཨ་ཏི་བཀོད་པ)
also known as Great Arrangement of Ati
a ti köd pa chenpo (a ti bkod pa chen po ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ)
norbu tra köd (nor bu phra bkod ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད)
wang nam par che wa (dbang rnam par phye ba དབང་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ)
ting nge dzin tsok dam pa’i le’u (ting nge ’dzin tshogs dam pa’i le’u ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚོགས་དམ་པའི་ལེའུ)
gyü nyi da kha jor (rgyud nyi zla kha sbyor རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར)
senge tsal dzog gyü (seng ge rtsal rdzogs rgyud སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་རྒྱུད)
sangwa chöd pa sa bon gyi gyü (gsang ba spyod pa sa bon gyi rgyud གསང་བ་སྤྱོད་པ་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད)
also known as The Sole Heir of the Doctrine Tantra, ten pa bu chig gi gyü (bstan pa bu cig gi rgyud བསྟན་པ་བུ་ཅིག་གི་རྒྱུད)
sang dü (gsang ’dus གསང་འདུས)
Skt. guhyasamāja
dzog pa chi ching (rdzog pa spyi chings རྫོག་པ་སྤྱི་ཆིངས)
khyung chen kha ding (khyung chen mkha’ lding ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལྡིང)
sangwa’i nyingpo’i gyü (gsang ba’i snying po’i rgyud གསང་བའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད)
Skt. guhyagarbha
gyü trul drawa gyü (sgyu ’phrul drva ba rgyud སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་རྒྱུད).
rinpoche püng wa (rin po che spungs ba རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་བ)
dü chig pa (dus gcig pa དུས་གཅིག་པ)
nang wa rinpoche’i tra trid (snang ba rin po che’i pra khrid སྣང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་པྲ་ཁྲིད)
dra thal gyur gyü (sgra thal ’gyur rgyud སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་རྒྱུད)
the Great Perfection root tantra, formerly translated as Reverberation of Sound; also known as Tantra of Sound
kuntuzangpo tuk kyi melong (kun tu zang po thugs kyi me long ཀུན་ཏུ་ཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང)
tsal chen yon ten dzog pa’i lung (rtsal chen yon tan rdzogs pa’i lung རྩལ་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་ལུང)
rigpa rang shar gyü (rig pa rang shar rgyud རིག་པ་རང་ཤར་རྒྱུད)
rig pa rang drol gyü (rig pa rang grol rgyud རིག་པ་རང་གྲོལ་རྒྱུད)
long drüg (klong drug ཀློང་དྲུག)
mu tig treng wa (mu tig phreng ba མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ)
med jung gyalpo (rmad byung rgyal po རྨད་བྱུང་རྒྱལ་པོ)
yi ge med pa gyü (yi ge med pa rgyud ཡི་གེ་མེད་པ་རྒྱུད)
tak pa nyi pa (brtags pa gnyis pa བརྟགས་པ་གཉིས་པ)
condensed version of the Hevajra Tantra
gyé dor (dgyes rdor དགྱེས་རྡོར)
Skt. hevajratantrarāja
dorje gur (rdo rje gur རྡོ་རྗེ་གུར)
dorje sem pa’i nying gi melong gi gyü (rdo rje sems dpa’i snying gi me long gi rgyud རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྙིང་གི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད)


Treatises

jang chub sem pa’i chöd pa la jüg pa (byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ)
Skt. bodhicaryāvatāra by Śāntideva
chö ngon pa dzöd (chos mngon pa mdzod ཆོས་མངོན་པ་མཛོད) by Vasubandhu
jang chub sem drel (byang chub sems ’grel བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ)
Skt. bodhicittavivaraṇa by Nāgārjuna
nam drel (rnam ’grel རྣམ་འགྲེལ) by Dharmakīrti
üma la jüg pa (dbu ma la ’jug pa དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ)
Skt. madhyamakāvatāra by Candrakīrti
rinchen treng wa (rin chen phreng ba རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ)
Skt. ratnāvalī by Nāgārjuna
dé jé (’das rjes འདས་རྗེས)
Garab Dorje’s last testament to Śrī Siṃha
üma tsa wa sherab (dbu ma rtsa ba shes rab དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ)
Skt. prajñānāmamūmadhyamakakārikā
also known as the Root of Prajñā by Nāgārjuna
ngon tok gyen (mngon rtogs rgyan མངོན་རྟོགས་རྒྱན)
Skt. abhisamayālaṃkāra by Maitreya
üma tsig sal (dbu ma tshig gsal དབུ་མ་ཚིག་གསལ)
Skt. prasannapadā by Candrakīrti
öd sal rinpoche’i dzöd (’od gsal rin po che’i mdzod འོད་གསལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད) by Longchen Rabjam
this is reference to the Precious Treasury of the Genuine Meaning
tsig don rinpoche’i dzöd (tshig don rin po che’i mdzod ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད)
drub ta rinpoche’i dzöd (grub mtha’ rin po che’i mdzod གྲུབ་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད) by Longchen Rabjam
tek chog rinpoche’i dzöd (theg mchog rin po che’i mdzod ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད) by Longchen Rabjam
kyé med rinpoche’i dzöd (skye med rin po che’i mdzod སྐྱེ་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད) by Nāgārjuna
lek shed nyingpo (legs bshad snying po ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ) by Tsongkhapa
gyü lama (rgyud bla ma རྒྱུད་བླ་མ)
Skt. mahāyānottaratantraśāstra by Maitreya

Biblio

Sources Cited

Tibetan authors seldom cite sources by their full titles; rather, they use contractions, and often different versions thereof. In the following list of sources, the entries are alphabetized according to the most commonly used short title. In many cases, we have provided the Tibetan for both the short and full titles, separated by semicolons. Where we have been able to determine that the source is a Tibetan translation of a Sanskrit original, we have also listed the Sanskrit title. If known to us, we have noted the author's name.


In the commentary itself, we replaced any contraction that seemed ambiguous or ungrammatical in English––for example, The All-Creating (Kun byed)––with a longer version of the title––for example, The All-Creating Monarch (Kun byed rgyal po).


Ngo sprod spras pa   ངོ་སྤྲོད་སྤྲས་པ།
Ngo sprod rin po che spras pa'i zhing khams bstan pa'i rgyud   ངོ་སྤྲོད་རིན་པོ་ཆེ་སྤྲས་པའི་ཞིང་ཁམས་བསྟན་པའི་རྒྱུད།
Kun byed   ཀུན་བྱེད།
Kun byed rgyal po   ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ།
Chos thams cad rdzogs pa chen po byang chub kyi sems kun byed rgyal po   ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ།
(Skt. Sarva dharma mahāśānti bodhicitta kulaya rāja)
dKon brtsegs   དཀོན་བརྩེགས།
'Phags pa dkon mchog brtsegs pa   འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ།
'Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs stong phrag brgya pa las sdom pa gsum bstam pa'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo   འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་སྡོམ་པ་གསུམ་བསྟམ་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
(Skt. Ārya mahāratnakūṭa dharma paryāya śatasāhasrika granthe trisaṃvara nirdeśa parivarta nāma mahāyāna sūtra)
Nor bu phra bkod   ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད།
Nor bu phra bkod chen po'i rgyud   ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
Nor bu phra bkod rang gi don thams cad gsal bar byed pa'i rgyud   ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད་རང་གི་དོན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུད།
Phal po che   ཕལ་པོ་ཆེ།
Sangs rgyas phal po che zhes bya ba shin tu rgyas pa chen po'i mdo   སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
(Skt. Buddha avataṃsaka nāma mahāvaipūlya sūtra)
sKu gdung 'bar ba   སྐུ་གདུང་འབར་བ།
sKu gdung 'bar bu rin po che'i rgyud   སྐུ་གདུང་འབར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད།
dPal nam mkha' med pa'i sku gdung 'bar ba chen po'i rgyud   དཔལ་ནམ་མཁའ་མེད་པའི་སྐུ་གདུང་འབར་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
Ting nge 'dzin tshogs dam pa'i le'u   ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚོགས་དམ་པའི་ལེའུ།
(Skt. Samādhi sambhāra parivarta nāma), by Kṛṣṇapa
Tshig gsal   ཚིག་གསལ།
dBu ma rtsa ba'i 'grel pa tshig gsal ba zhes bya ba   དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ།
(Skt. Mūla madhyamaka vṛtti prasannapadā nāma), by Chandrakīrti
Byang chub sems 'grel   བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ།
Byang chub sems kyi 'grel pa zhes bya ba   བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ།
(Skt. Bodhicitta vivaraṇa nāma), by Nāgārjuna
sDud pa   སྡུད་པ།
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa   འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
(Skt. Ārya prajñā pāramitā sañcaya gāthā)
Theg bsdus   ཐེག་བསྡུས།
Theg pa chen po bsdus pa   ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པ།
(Skt. Mahāyāna saṃgraha), by Asanga
Nyi zla kha sbyor   ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར།
Nyi ma dang zla ba kha sbyor ba chen po gsang ba'i rgyud   ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཁ་སྦྱོར་བ་ཆེན་པོ་གསང་བའི་རྒྱུད།
dBang rnam par phye ba   དབང་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ།
rNam 'grel   རྣམ་འགྲེལ།
Tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pa   ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།
(Skt. Pramāṇa vārttika kārikā), by Dharmakīrti
Phyir mi ldog pa 'khor lo'i mdo   ཕྱིར་མི་།དོག་པ་འཁོར་ལོའི་མདོ།
'Phags pa phyir mi ldog pa'i 'khor lo zhes bya ba theg pa chen po'i mdo   འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
(Skt. Ārya avaivartacakra nāma mahāyāna sūtra)
rGyan stug po bkod pa'i mdo   རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ།
'Phags pa rgyan stug po bkod pa zhes bya ba theg pa chen po'i m pa'i lung kun 'dus rig pa'i mdo theg pa chen po mngon par rtogs pa chos kyi rnam grangs rnam par bkod pa zhes bya ba'i mdo   འཕགས་པ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མ་པའི་ལུང་ཀུན་འདུས་རིག་པའི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།
(Skt. Ārya ghanãvyūha nãma mahāyāna sūtra)
Ting nge 'dzin gyi rgyal po   ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ།
'Phags pa chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam par spros pa ting nge 'dzin gyi rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo   འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་སྤྲོས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
(Skt. Ārya sarva dharma svabāva samatā vipañcita samādhi rāja nāma mahāyāna sūtra)
Sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa 'dus pa'i mdo lung   སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདུས་པའི་མདོ་ལུང།
De bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs gsang ba'i ye shes don gyi snying po rdo rje bkod pa'i rgyud rna/ 'byor grub pa'i lung kun 'dus rig pa'i mdo theg pa chen po mngon par rtogs pa chos kyi rnam grangs rnam par bkod pa zhes bya ba'i mdo   དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་རྒྱུད་རྣ།་འབྱོར་གྲུབ་པའི་ལུང་ཀུན་འདུས་རིག་པའི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།
(Skt. Sarva tathāgata citta jñāna guhyārtha garbha vyūtha vajra tantra siddhi yogāgama samāja sarva vidyāti sūtra mahāyānabhisamaya dharma paryāya vyūha nāma sūtra)
sPring yig bdud rtsi'i thigs pa   སྤྲིང་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ
sPyod 'jug   སྤྱོད་འཇུག།
Byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa   བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་།
(Skt. Bodhisattvacaryāvatāra), by Śāntideva
'Jug pa   འཇུག་པ།
dBu ma la 'jug pa zhes bya ba   དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ།
(Skt. Madhyamakāvatāra nāma), by Chandrakīrti
'Phags pa dkon mchog ta la la'i mdo   འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་མདོ།
'Phags pa dkon mchog ta la la'i gzungs shes bya ba theg pa chen po'i mdo   འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས་ཤེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
(Skt. Ārya ratnolkā nāma dhāraṇī mahāyāna sūtra)
'Phags pa yon tan rin po che yongs su sdud pa'i mdo   འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་མདོ།
'Phags pa 'da' ka ye shes   འཕགས་པ་འདའ་ཀཡེ་ཤེས།
'Phags pa 'da' ka ye shes shes bya ba theg pa chen po'i mdo   འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཤེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
(Skt. Ārya ātyaya jñāna nāma mahāyāna sūtra)
Rin chen phreng ba   རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
rGyal po la gtam bya ba rin po che'i phreng ba   རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།
(Skt. Rājaparikathā ratnamāla), by Nāgārjuna
gSang 'dus   གསང་འདུས།
De bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi gsang chen gsang ba 'dus pa zhes bya ba brtag pa'i rgyal po chen po   དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་ཆེན་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བརྟག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།
(Skt. Sarva tathāgata kāya vāk citta rahasya guhyasamāja nāma mahākalpa rāja)
Khyung chen   ཁྱུང་ཆེན།
Khyung chen mkha' lding   ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལྡིང།
by Śrī Siṃha
Rin po che spungs pa   རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པ།
Rin chen spungs pa yon tan chen po ston pa rgyud kyi rgyal po   རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
gSang snying sgyu 'phrul dra+wa ba   གསང་སྙིང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།
sGyu 'phrul gsang ba   སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་བ།
dPal gsang ba snying po de kho na nyid rnam par nges pa   དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣམ་པར་ངེས་པ།
(Skt. Śrī guhyagarbha tattva viniścaya)
rGyud bla ma   རྒྱུད་བླ་མ།
Theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos   ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས།
(Skt. Mahāyānottaratantra śāstra), by Maitreya
Yum bar ma   ཡུམ་བར་མ།
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa   ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ།
(Skt. Pañcaviṃśati sāhasrika prajñā pāramitā)
Rig pa rang grol   རིག་པ་རང་གྲོལ།
Rig pa rang grol chen po thams cad 'grol ba'i rgyud   རིག་པ་རང་གྲོལ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་འགྲོལ་བའི་རྒྱུད།
Rang shar   
Rig pa rang shar   རང་ཤར།
Rig pa rang shar chen po'i rgyud   རིག་པ་རང་ཤར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
De bzhin gshegs pa thams cad kyi ting nge 'dzin yongs su bshad pa ye shes 'dus pa'i mdo theg pa chen po gsang ba bla na med pa'i rgyud chos thams cad kyi 'byung gnas sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa gsang sngags gcig pa'i ye shes rdzogs pa chen po'i don gsal bar byed pa'i rgyud rig pa rang shar chen po'i rgyud   དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་བཤད་པ་ཡེ་ཤེས་འདུས་པའི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་བླ་ནམེད་པའི་རྒྱུད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་གསང་སྔགས་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིག་པ་རང་ཤར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
rDzogs pa rang byung dbang gi chu bo'i rgyud   རྫོགས་པ་རང་བྱུང་དབང་གི་ཆུ་བོའི་རྒྱུད།
sKu thams cad kyi snang ba ston pa dbang rdzogs pa rang byung chen po'i rgyud   སྐུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣང་བ་སྟོན་པ་དབང་རྫོགས་པ་རང་བྱུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
sGyu 'phrul rgya mtsho   སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོ།
mNgon rtogs rgyan   མངོན་རྟོགས་རྒྱན།
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa   ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།
(Skt. Abhisamayālaṃkāra nāma prajñā pāramitopadeśa śāstra kārikā), by Maitreya
mDo sde rgyan   མདོ་སྡེ་རྒྱན།
Theg pa chen po mdo sde'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa   ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།
(Skt. Mahāyāna sūtrālaṃkāra nāma kārikā), by Maitreya
Mu tig phreng ba   མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།
Mu tig rin po che phreng ba'i rgyud   མུ་ཏིག་རིན་པོ་ཆེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད།
Seng ge rtsal rdzogs   སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས།
Seng ge rtsal rdzogs chen po'i rgyud   སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
sNang ba rin po che'i pra khrid   སྣང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་པྲ་ཁྲིད།
Grub pa'i mtha' rin po che'i mdzod   གྲུབ་པའི་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།
Theg pa mtha' dag gi don gsal bar byed pa grub pa'i mtha' rin po che'i mdzod   ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།, by kLong chen pa
Theg mchog rin po che'i mdzod   ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།, by kLong chen pa
'Od gsal rin po che'i mdzod   འོད་གསལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།
sKye med rin po che'i mdzod   སྐྱེ་མེད་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།
Thal 'gyur   ཐལ་འགྱུར།
sGra thal 'gyur rsta ba'i rgyud chen po   སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་རསྟ་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ།
Rin po che 'byung bar byed pa sgra thal 'gyur chen po'i rgyud   རིན་པོ་ཆེ་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
Kun tu bzang po thugs kyi me long   ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང།
Kun tu bzang po thugs kyi me long gi rgyud ces bya ba thams cad ston pa'i rgyud   ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པའི་རྒྱུད།
rTsal chen yon tan rdzogs pa'i lung   རྩལ་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་ལུང།
gSang ba spyod pa sa bon gyi rgyud   གསང་བ་སྤྱོད་པ་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད།
Dus gcig pa   དུས་གཅིག་པ།
kLong drug pa   ཀློང་དྲུག་པ།
Kun tu bzang po klong drug pa'i rgyud   ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀློང་དྲུག་པའི་རྒྱུད།
sDeb sbyor Rin chen 'byung gnas zhes bya ba   སྡེབ་སྦྱོར་ཪིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ།
(Skt. Chandoratākaranāma), by Ratnākaraśānti
rTsa ba shes rab   རྩ་བ་ཤེས་རབ།
dBu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab ces bya ba   དུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ།
(Skt. Prajñā nāma mūla madhyamaka kārikā), by Nāgārjuna
rMad byung rgyal po   རྨད་བྱུང་རྒྱལ་པོ།
Byang chub kyi sems rmad du byung ba   བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྨད་དུ་བྱུང་བ།
(Skt. Bodhicitta sopaśika)
Yum chen mo   ཡུམ་ཆེན་མོ།
'Bum   འབུམ།
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa   ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ།
(Skt. Śatasāhasrikā prajñā pāramitā)
A ti bkod pa chen po   ཨཱ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ།
Zla gsang thig le'i rgyud   ཟླ་གསང་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད།
Yi ge med pa   ཡི་གེ་མེད་པ།
Yi ge med pa'i rgyud   ཡི་གེ་མེད་པའི་རྒྱུད།
Yi ge med pa'i rgyud chen po zhes bya ba rin po che rgyal mtshan gyi rgyud rgyal po'i gdud rgyud lta ba nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud chen po   ཡི་གེ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱུད་རྒྱལ་པོའི་གདུད་རྒྱུད་ལྟ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ།
'Das rjes   འདས་རྗེས།
rNam nges   རྣམ་ངེས།
Tshad ma rnam par nges pa   ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པ
(Skt. Pramāṇa viniścaya), by Dharmakīrti
mDzod   མཛོད།
Chos mgnon pa'i mdzod kyi tshig le'ur byas pa   ཆོས་མགནོན་པའི་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།
(Skt. Abhidharma koṣa kārikā), by Vasubandhu
brTags gnyis   བརྟགས་གཉིས།
Kye'i rdo rje zhes bya ba rgyud kyi rgyal po   ཀྱེའི་རྡོ་རིཨེ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
(Skt. Hevajra tantra rāja nāma)
bDen gnyis   བདེན་གཉིས།
bDen pa gnyis rnam par 'byed pa'i tshig le'ur byas pa   བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།
(Skt. Satya dvaya vibhaṇga kārikā), by Jñānagarbha
rDzogs pa spyi chings   རྫོགས་པ་སྤྱི་ཆིངས།
rDo rje gcod pa   རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ།
'Phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rde gcod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྡེ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
(Skt. Ārya vajracchedikā nāma prajñā pāramitā mahāyāna sūtra)
rDo rje gur   རྡོ་རྗེ་གུར།
'Phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba' rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa   འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་པ།
(Skt. Ārya ḍākinī vajra pañjara mahātantra rāja kalpa nāma)
rDo rje sems dpa' snying gi me long   རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང།
rDo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyud   རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད།


Semantic Cite

{{#scite:

|reference=CYZ-001
|type=book
|author=Longchenpa
|citation text=I prostrate to the ocean of all the victorious ones.

}}

{{#scite:

|reference=CYZ-002
|type=book
|author=Longchenpa
|citation text=Primordial self-existence, wondrous, marvelous Dharma;
Self-arisen wisdom, luminous bodhicitta;
Treasury, source of the rising of all the phenomenal world;
The vessel as well as the essence, sa.msaara as well as nirvaa.na;
I prostrate to that motionless simplicity.

}}

{{#scite:

|reference=CYZ-003
|type=book
|author=Longchenpa
|citation text=Peak of the yaanas, Mount Meru
Space of the sun and moon
Naturally radiant Space
Space of the vajra heart;
Natural state of Space existing as it is;
Without any effort
without any act of being established;
Listen while I explain the space of dharmadhātu,
Wondrous in its rising, eternal, and universal.

}}

{{#scite:

|reference=CYZ-Com-001
|type=book
|author=Longchenpa
|citation text=དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་སྨོས་ཏེ། དཔལ་ནི་རང་དོན་ཆོས་སྐུ་དམ་པ་བརྙེས་ནས་དབྱིངས་ལས་མི་གཡོ་བཞིན་དུ། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་དམ་པས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་མཛད་པ་སྟེ། སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན་ཏོ། །དེ་སུ་ལ་ཡོད་ཅེ་ན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཞེས་པ་སྟེ། གདོད་མའི་མགོན་པོ་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བླ་མར་བྱོན་ནས། ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནི་ལམ་སྟོན་པའི་དེད་དཔོན་དམ་པར་ཡེ་ནས་མངའ་དབང་རྫོགས་པའི་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ལ། རྩོམ་པ་པོ་མངོན་པར་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་སྒོ་གསུམ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་བའོ། །དེ་འབའ་ཞིག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལམ་ཞེ་ན། དེར་ཡང་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་པས་དེ་དག་དང༌། གཞི་དང༌། ལམ་དང༌། འབྲས་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྔར་གནས་པ་ཀུན་ལ་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་བ་སྟེ། སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འོག་མིན་ན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་བཞུགས་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པ་གདུལ་བྱའི་གནས་རིས་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བས་དོན་མཛད་པ་སྟེ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ། རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཞིང༌། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འོད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཅན་གྱི་རོལ་པར་རང་ཤར་བ་སྟེ། སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རྫོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཕྱིར་དང༌། །རིགས་ཡོད་ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཅན། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་དོ། །རྟོག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནི་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཏེ་ལེགས་པར་རྟོགས་པས་ཐར་པའི་མིག་རྙེད་པ་སྟེ་ལམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་དག་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གང་ཞེ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང༌། རྒྱན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང༌། སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང༌། །རིག་པ་ཀུན་བཟང་པོ་དང༌། །རྟོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕྱག་གི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། མཁའ་མཉམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བསྔགས་པ་སྟེ།

}}