Garland of jewels

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
Rin chen phreng ba   རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
rGyal po la gtam bya ba rin po che'i phreng ba   རྒྱལ་པོ་ལ་གཏམ་བྱ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།
(Skt. Rājaparikathā ratnamāla), by Nāgārjuna