Property:CyzComChpt13-RangShar1

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
Showing 2 pages using this property.
C
བྱ་བ་རྫོགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། །རང་གི་རྒྱུད་འགྲོལ་མངོན་སངས་རྒྱས། །དེ་ནས་སྤྲུལ་པ་འབྱེད་པའོ། །ཕྱི་ནང་བྱ་བ་རྫོགས་པ་དང༌། །བྱ་བ་རྫོགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་འདོད།  +
L
བྱ་བ་རྫོགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། །རང་གི་རྒྱུད་འགྲོལ་མངོན་སངས་རྒྱས། །དེ་ནས་སྤྲུལ་པ་འབྱེད་པའོ། །ཕྱི་ནང་བྱ་བ་རྫོགས་པ་དང༌། །བྱ་བ་རྫོགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་འདོད།  +