Property:CyzComChpt13-GraThalGyur3

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
Showing 2 pages using this property.
C
གཞན་ཡང་འབྲས་བུའི་རིམ་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་སེམས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་དང༌། །ལོངས་སྐུ་ངག་གིས་རྣམ་པར་ཐོབ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་ལུས་ཀྱིས་སོ།  +
L
གཞན་ཡང་འབྲས་བུའི་རིམ་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་སེམས་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་དང༌། །ལོངས་སྐུ་ངག་གིས་རྣམ་པར་ཐོབ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་ལུས་ཀྱིས་སོ།  +