Klong chen rab byams gsung 'bum/volume 001 024

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search


༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ། །དེབ་དང་པོ།«དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས། »ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང༌།

PAGE «དཀར་ཆག

»PAGE -PAGE 2-