Chos dbyings rin po che'i mdzod/Commentary/Properties

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search

Properties Templates

Template name Template link Quote call Text name Property name
* Template:CyzRsQ Template:CyzRangSharQ རང་ཤར་ལས། རིག་པ་རང་ཤར་ལས། for རིག་པ་རང་ཤར་གྱི་རྒྱུད། CyzComChpt_RangShar_
* Template:CyzKjQ Template:CyzKunByeQ ཀུན་བྱེད་ལས། ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རང་བཞིན་ལས། for ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ། CyzComChpt_KunByed_
* Template:CyzKcQ Template:CyzKyungChenQ ཁྱུང་ཆེན་ལས། for ཁྱུང་ཆེན། CyzComChpt_KyungChen_
* Template:CyzTgQ Template:CyzDraThalQ ཐལ་འགྱུར་ལས། for སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་རྩ་བའི་རྒྱུད། CyzComChpt_DraThal_
* Template:CyzDjQ Template:CyzDasJesQ འདས་རྗེས་ལས། for འདས་རྗེས། CyzComChpt_DasJes_
* Template:CyzLdQ Template:CyzLongDrugQ ཀློང་དྲུག་པ་ལས། for ཀློང་དྲུག་པ། CyzComChpt_LongDrug_
* Template:CyzMtQ Template:CyzMuTigQ མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། for མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། CyzComChpt_MuTig_
* Template:CyzNdQ Template:CyzNamDrelQ རྣམ་འགྲེལ་དུ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། for ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། CyzComChpt_NamDrel_
* Template:CyzSdQ Template:CyzSenGeTsalQ རྩལ་རྫོགས་ལས། སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་ལས། for སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས། CyzComChpt_SengGe_
* Template:CyzYmQ Template:CyzYiGeMeQ ཡི་གེ་མེད་པ་ལས། for ཡི་གེ་མེད་པ། CyzComChpt_YiGeMe_
* Template:CyzSbQ Template:CyzSaBonGyudQ གསང་བ་སྤྱོད་པས་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་ལས། for གསང་བ་སྤྱོད་པས་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད། CyzComChpt_SaBon_
* Template:CyzGlQ Template:CyzGyuLamaQ རྒྱུད་བླ་མ་ལས། for རྒྱུད་བླ་མ། CyzComChpt_GyuLama_
* Template:CyzTmQ Template:CyzKtzpTugMelongQ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས། for ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང། CyzComChpt_MeLong_
* Template:CyzAkQ Template:CyzAtiKodPaQ ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས། for ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ། CyzComChpt_AtiKod_
* Template:CyzTsQ Template:CyzTsaShesQ རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས། for རྩ་བ་ཤེས་རབ་། CyzComChpt_TsaShe_
* Template:CyzSnQ Template:CyzSangNyingQ གསང་སྙིང་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང་ལས། for སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང། CyzComChpt_SangNying_
* Template:CyzGdQ Template:CyzGongsDusQ སྡུད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདུས་པའི་མདོ་ལུང་ལས། for སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདུས་པའི་མདོ། CyzComChpt_GongDus_
* Template:CyzTdQ Template:CyzTingDzinQ འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། for འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ། CyzComChpt_TingDzin_
* Template:CyzTnQ Template:CyzTagNyisQ བརྟག་གཉིས་ལས། for བརྟག་གཉིས། CyzComChpt_TakNyis_
* Template:CyzRpQ Template:CyzRinPungQ རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པ་ལས། for རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པ། CyzComChpt_RinPung_
* Template:CyzJpQ Template:CyzByamsPaQ བྱམས་པས་ཀྱང༌། for བྱམས་པ། CyzComChpt_ByamPa_
* Template:CyzNbQ Template:CyzNbQ ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད་ལས། for ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད། CyzComChpt_NorBuPhra_
* Template:CyzMjQ Template:CyzMadByungGyalQ རྨད་བྱུང་རྒྱལ་པོ་ལས། for རྨད་བྱུང་རྒྱལ་པོ། CyzComChpt_MadByung_
* Template:CyzDcQ Template:CyzDorDjeChodQ རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ལས། for རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ། CyzComChpt_DorChod_
* Template:CyzYcQ Template:CyzYumChenMoQ ཡུམ་ཆེན་མོ་ལས་ཀྱང༌། for ཡུམ་ཆེན་མོ། CyzComChpt_YumChenMo_
* Template:CyzClQ Template:CyzPhyogLangQ ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་ཀྱང༌། for ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ། CyzComChpt_PhyogLang_
* Template: CyzDnQ Template:CyzDenNyisQ བདེན་གཉིས་ལས། for བདེན་གཉིས། CyzComChpt_DenNyid_
* Template: CyzSrhQ Template:CyzSarahaQ དཔལ་ས་ར་ཧས། for དཔལ་ས་ར་ཧས། CyzComChpt_Saraha_
* Template: CyzNtgQ Template:CyzNgonTogGyanQ མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས་ཀྱང༌། for མངོན་རྟོགས་རྒྱན༌། CyzComChpt_NgonTog_
* Template: CyzDcpQ Template:CyzDuCigPaQ དུས་གཅིག་པ་ལས་ཀྱང༌། for དུས་གཅིག་པ། CyzComChpt_DuCig_
* Template: CyzPmdQ Template:CyzPhyirMiDogQ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའི་མདོ་ལས། for ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའི་མདོ། CyzComChpt_PhyirMiDog_
* Template: CyzSduQ Template:CyzSangDusQ གསང་འདུས་སུ། for གསང་འདུས། CyzComChpt_SangDus_
* Template: CyzTndQ Template:CyzTndQ འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང༌། for འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ། CyzComChpt_TingNgeDzin_
* Template:CyzDzogPyiChingQ Template:CyzDzogPyiChingQ རྫོགས་པ་སྤྱི་ཆིངས་ལས། for རྫོགས་པ་སྤྱི་ཆིངས་ལས། CyzComChpt_DzogPyiChing_
* Template:CyzRinChenPhrengQ Template:CyzRinChenPhrengQ རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། for རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། CyzComChpt_RinChenPhreng_
* Template:CyzDhaKeBenzaQ Template:CyzDhaKeBenzaQ དྷེ་ཀེ་བཛྲ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། for རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དྷེ་ཀེ་བཛྲ། CyzComChpt_DhaKeBenza_
* Template:CyzDoHaQ Template:CyzDoHaQ དོ་ཧ་ལས་ཀྱང༌། for དོ་ཧ་ལས་ཀྱང༌། CyzComChpt_DoHa_
* Template:CyzDorSemMeLongQ Template:CyzDorSemMeLongQ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་ལས། for རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་། CyzComChpt_DorSemMeLongQ_
* Template:CyzNyiDaKhaByorQ Template:CyzNyiDaKhaByorQ ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལས། for ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར། CyzComChpt_NyiDaKhaByor_
* Template:CyzRigPaRangGrolQ Template:CyzRigPaRangGrolQ རིག་པ་རང་གྲོལ་ལས། for རིག་པ་རང་གྲོལ། CyzComChpt_RigPaRangGrol_
* Template:CyzTiLoPaQ Template:CyzTiLoPaQ རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་སྔ་ནས། for ཏི་ལོ་པ། CyzComChpt_TiLoPa_
* Template:CyzPhalPoCheQ Template:CyzPhalPoCheQ ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། for ཕལ་པོ་ཆེ། CyzComChpt_PhalPoChe_
* Template:CyzKoshaQ Template:CyzKoshaQ མཛོད་ལས། for ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད། CyzComChpt_Kosha_

Formatting Templates

Used on the Main page Chos dbyings rin po che'i mdzod

 • Template:CyzCategory
<includeonly><br><br>[[Category:Chos dbyings mdzod]]</includeonly>
<noinclude>{{CyzTmplCategory}}</noinclude>
 • Template:CyzTitles
<span class=TibetanMachineUni24>{{{1}}}</span>
<noinclude>{{CyzTmplCategory}}</noinclude>
 • Template:CyzToc
<span class=TibetanMachineUni18>{{{1}}}</span>
<noinclude>{{CyzTmplCategory}}</noinclude>
 • Template:CyzTmplCategory
[[Category:Chos dbyings mdzod Templates]]


Used on Commentary Introduction

 • Template:CyzTitles


 • Template:CyzRoot
<span class=TibetanMachineUni16>{{{1}}}</span>
<noinclude>{{CyzTmplCategory}}</noinclude>
 • Template:CyzCommTxt
<span class=TibetanMachineUni16>{{{1}}}</span><noinclude>{{CyzTmplCategory}}</noinclude>
 • Template:CyzCommRtTxt
:<span class=TibetanMachineUni16><span style="color:Navy"><br>{{{1}}}<br><br></span></span><noinclude>{{CyzTmplCategory}}</noinclude>
 • Template:CyzCommCategory
<br><br><br>
<includeonly>[[Category:Chos dbyings mdzod Commentary]]</includeonly><noinclude>{{CyzTmplCategory}}</noinclude>


* Template:CyzCategory Template:CyzCategory Puts Category:Chos dbyings mdzod at the end of the page
* Template:CyzCommCategory Template:CyzCommCategory Puts Category:Chos dbyings mdzod Commentary at the end of the page
* Template:CyzTmplCategory Template:CyzTmplCategory Puts Category:Chos dbyings mdzod Templates at the end of the page
* Template:CyzCommQuotesCategory Template:CyzCommQuotesCategory Puts Category:Chos dbyings mdzod Commentary Quotes at the end of the page
* Template:CyzTitles Template:CyzTitles Format titles with TibUni18
* Template:CyzToc Template:CyzToc Format table of content with TibUni14
* Template:CyzRoot Template:CyzRoot Format root text with TibUni16
* Template:CyzCommRtTxt Template:CyzCommRtTxt Format root text with TibUni14 in color Navy
* Template:CyzCommTxt Template:CyzCommTxt Format commentary text with TibUni14
* Template:CyzQuote Template:CyzQuote Format the quote text anew in red firebrick
* Template:AskForComQuotes Template:AskForComQuotes Ask for quotes in a commentary chapter
* Template:AskForComQuotesList Template:AskForComQuotesList Ask for list of quotes in a commentary chapter per text

Formatting CSS

.TibUni14 {

 font-family: "TibetanClassicUnicode", "TibetanMachineUnicode", "TibetanCalligraphicUnicode", "TibetanChosgyalUnicode", "Tibetan Machine Uni", "DDC Uchen", Kailasa, Kokonor, Jomolhari, Himalaya, "Microsoft Himalaya", "XenoType Tibetan New", Verdada, serif;
 font-size: 14pt;
 font-weight: normal;
 line-height:125%;

}

.TibUni16 {

 font-family: "TibetanClassicUnicode", "TibetanMachineUnicode", "TibetanCalligraphicUnicode", "TibetanChosgyalUnicode", "Tibetan Machine Uni", "DDC Uchen", Kailasa, Kokonor, Jomolhari, Himalaya, "Microsoft Himalaya", "XenoType Tibetan New", Verdada, serif;
 font-size: 16pt;
 font-weight: normal;
 line-height:125%;

}

.TibUni18 {

 font-family: "TibetanClassicUnicode", "TibetanMachineUnicode", "TibetanCalligraphicUnicode", "TibetanChosgyalUnicode", "Tibetan Machine Uni", "DDC Uchen", Kailasa, Kokonor, Jomolhari, Himalaya, "Microsoft Himalaya", "XenoType Tibetan New", Verdada, serif;
 font-size: 18pt;
 font-weight: normal;
 line-height:125%;

}