སྐུ་གདུང་འབར་བའི་རྒྱུད།

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
  • The Blazing Remains

Chapter 12

  • མ་བསྐུར་གཞི་ལ་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ནས། །ཅོག་གཞག་རང་སར་གཞག་པའི་མན་ངག་བསྟན། །འདའ་མེད་བསྲུང་མཚམས་བྲལ་བའི་ཉམས་ལེན་བྱ། །རང་གནས་གཅིག་པར་གནས་པའི་དགོངས་པ་ཉིད། (Cyz Chapter 12)

Chapter 13

  • རང་གི་ངོ་བོར་རང་ཐིམ་ནས། །དབྱེར་མེད་འབྱེད་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་ཐིམ་ལྟར། དེ་བཞིན་མར་ལ་མར་ཐིམ་དང༌། །ནམ་མཁའ་ནམ་མཁར་ཐིམ་པ་བཞིན། །གཉིས་མེད་དངོས་གཟུང་མེད་པར་འགྱུར། (Cyz Chapter 13)
  • དེ་ནས་ངོ་བོ་ཀ་དག་ལ། །ཉི་མ་ལ་ནི་ཟེར་འདུས་ལྟར། །རང་གི་སྤྲུལ་བར་བཅས་པ་ནི། །རང་གི་ངོ་བོ་རང་ཐིམ་ནས། །དབྱེར་མེད་འབྱེད་པ་མེད་པར་འགྱུར། (Cyz Chapter 13)Quotes from སྐུ་གདུང་འབར་བའི་རྒྱུད། found in 2 chapter(s)
Total number of quotes 3


Chapter Has quotes སྐུ་གདུང་འབར་བའི་རྒྱུད།
Lung gi gter mdzod/Chapter 12/ •   མ་བསྐུར་གཞི་ལ་རྫོགས་པའི་དབང་ཐོབ་ནས། །ཅོག་གཞག་རང་སར་གཞག་པའི་མན་ངག་བསྟན། །འདའ་མེད་བསྲུང་མཚམས་བྲལ་བའི་ཉམས་ལེན་བྱ། །རང་གནས་གཅིག་པར་གནས་པའི་དགོངས་པ་ཉིད།
Lung gi gter mdzod/Chapter 13/ •   རང་གི་ངོ་བོར་རང་ཐིམ་ནས། །དབྱེར་མེད་འབྱེད་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ལ་ཆུ་ཐིམ་ལྟར། དེ་བཞིན་མར་ལ་མར་ཐིམ་དང༌། །ནམ་མཁའ་ནམ་མཁར་ཐིམ་པ་བཞིན། །གཉིས་མེད་དངོས་གཟུང་མེད་པར་འགྱུར།
•   
དེ་ནས་ངོ་བོ་ཀ་དག་ལ། །ཉི་མ་ལ་ནི་ཟེར་འདུས་ལྟར། །རང་གི་སྤྲུལ་བར་བཅས་པ་ནི། །རང་གི་ངོ་བོ་རང་ཐིམ་ནས། །དབྱེར་མེད་འབྱེད་པ་མེད་པར་འགྱུར།