ས་ར་ཧ་པའི་གླུ་གཉིས་བཞུགས་སོ། །

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search

ས་ར་ཧ་པའི་གླུ་གཉིས་བཞུགས་སོ།།

སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཟབ་མོ་ཟབ་མོ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་སྨྲ་ཡང་། །མ་སྐྱེས་པ་ལ་དགའ་བ་འགའ་ཞིག་འདུག །ཀྱེ། སེམས་ཀྱི་ཟབ་མོ་ཤེས་པར་དཀའ་བས་ན། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་གཞིགས་ན་མེད་པ་ཡིན། །མི་གནས་སེམས་ནི་མི་དམིགས་པ་ལ་གཞག །རྣལ་འབྱོར་མེ་ཡིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྲེག །ཀྱེ། སེམས་ཀྱི་ཟབ་མོ་ཤེས་པར་དཀའ་བས་ན། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་གཞིགས་ན་མེད་པ་ཡིན། །རྣལ་འབྱོར་འདོད་པ་བླ་མས་བསྟན་དུ་མེད། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་གོང་ན་མེད་པ་ལེན། །ཀྱེ། སེམས་ཀྱི་ཟབ་མོ་ཤེས་པར་དཀའ་བས་ན། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་གཞིགས་ན་མེད་པ་ཡིན། །དཔལ་གྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཚོལ་འདོད་ན། །དབུས་མ་འཚོལ་འདོད་མིིག་མེད་ཁྲོན་པར་ལྷུང་། །ཀྱེ། སེམས་ཀྱི་ཟབ་མོ་རྟོགས་པར་དཀའ་བས་ན། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་གཞིགས་ན་མེད་པ་ཡིན། །ས་ར་ཧ་པའི་གླུ་རྫོགས་སོ།། ༈ སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟོང་པ་དང་ནི་སྙིང་རྗེའི་རང་བཞིན་འདྲེས། །སྟོང་ཉིད་དབྱེར་མེད་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཡོད། །བདག་གིས་སྟོང་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་མཐོང་། །ནམ་མཁའ་བཞོས་ཤིང་འཐུང་ཞིང་འདུག །ནམ་མཁའ་ནམ་མཁར་སྦྱོར་བ་དེ་མ་མཐོང་། །འཁོར་བ་བཅིང་བའི་ས་ལ་དེ་མི་གནས། །བདག་གིས་སྟོང་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་མཐོང་། །ནམ་མཁའ་བཞོས་ཤིང་བཞོས་ཤིང་འཐུང་ཞིང་འདུག །དེ་འདྲའི་རྣལ་འབྱོར་རྩ་བའི་ཁྱིམ་ལས་གཡོ། །སྙིང་རྗེའི་རོ་ཆེན་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན། །བདག་གིས་སྟོང་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་མཐོང་། །ནམ་མཁའ་བཞོས་ཤིང་བཞོས་ཤིང་འཐུང་ཞིང་འདུག །ས་ར་ཧས་བརྗོད་གང་གཞན་ཅི་ཕྱིར་བྱེད། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ནམ་མཁའ་འཇོ་ཕྱིར་འགྲོ། །བདག་གིས་སྟོང་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་མཐོང་། །ནམ་མཁའ་བཞོས་ཤིང་བཞོས་ཤིང་འཐུང་ཞིང་འདུག །ས་ར་ཧ་པའི་གླུ་རྫོགས་སོ།།