དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ཀ་ཁའི་དོ་ཧའི་བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search

༄༅། །དཔལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ཀ་ཁའི་དོ་ཧའི་བཤད་པ་བཞུགས་སོ།།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཀ་ཁ་སྱ་ཧ་ལ་དོ་ཧ་ཏི་པ་ན། བོད་སྐད་དུ། ཀ་ཁའི་དོ་ཧའི་བཤད་པ་བྲི་བར། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀ་ནི་ཡུམ་གྱི་པདྨའི་ནང་ན་གནས་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ལ། ཀ་སྟེ། ཀ་མ་ལ་ནི་པདྨ་སྟེ། ཡུམ་གྱིའོ། །དེ་ན་གནས་པའི་ཀ་ཡིག་ནི་ཀ་ཀུ་ལི་ཤ་ན་རྡོ་རྗེ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའོ། །ཀ་ཀ་ནི་ཀ་ཡ་ན་ལུས་ཏེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཀྱི་ལུས་སོ། །བཅིངས་པ་ནི་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །བདུད་རྩི་འཛག་ཅེས་པ་ནི་དེའི་སྟོབས་ཀྱིས་རི་བོང་ཅན་འཛག་པའོ། །གང་གིས་ཤེ་ན། ཌོམྦི་ནཱིའི་གཞོན་ནུ་མ་སྟེ། གཡུང་མོའོ། །དེའང་གཡུང་མོ་ནི་ཕྱི་ལྟར་ན་ལྷ་མོའོ། །ནང་ལྟར་ན་གཡུང་མོ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆའོ། །འཁྱུད་པ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའོ། །ཀ་ནི་ཀ་པུ་ར་ན་ག་བུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དགའ་བ་བཞིའི་རང་བཞིན་ལ་བྱ། འཛག་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་དགའ་བ་བཞིའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བའོ། །དེའི་དུས་སུ་དཔྱིད་ཀའི་ཡལ་ག་ནི་དཔེར་ན་དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སུ་ལྗོན་ཤིང་ལ་ཡལ་ག་དང་། ལོ་མ་དང་། མེ་ཏོག་རྒྱས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་དགའ་བ་སྐྱེ་བ་ལྟར། འདིར་རྣལ་འབྱོར་པའི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བ་བཞིའི་མཐར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་སྐྱེས་པའི་དུས་སུ་དེ་ཁོ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའོ། །ཀའི་དོན་ནོ། །ཁ་ནི་ཁ་ས་མ་སྟེ། ནམ་མཁའོ། །ནམ་མཁའ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །སྟོང་པ་དེ་གང་ན་གནས་ཤེ་ན། དཔྲལ་བ་སྟེ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །ཁ་ནི་ཁ་མ་སྟེ། གཅེར་བུའོ། །གཅེར་བུ་ནི་གཅེར་བུ་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཕྱི་རོལ་པའི་གཅེར་བུ་པའི་དཀའ་ཐུབ་པ་ལ་གོས་དང་ནོར་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཅིའང་མེད་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་ཁ་དོག་དང་། དབྱིབས་དང་། ཡན་ལག་དང་། ཆ་དང་བྲལ་བས་གཅེར་བུ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་ལ་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གཅེར་བུའི་དོན་དེ་རྟོགས་པར་གྱུར་ན། ཁ་ནི་ཁཱ་ཧི་པ་སྟེ། ཟ་བའོ། །རྣལ་འབྱོར་པས་ཟ་བ་དང་། འཐུང་བ་དང་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་དེ་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དོན་མངོན་དུ་བྱས་པའོ། །ཁ་ནི་ཁ་མ་ན་སྟེ། གཅེར་བུའོ། །དེ་ལྟ་བུ་རྣལ་འབྱོར་གང་གིས་རྟོགས་ནུས་ན་དགའ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། ཚིམ་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཁའི་དོན་ནོ། །ག་ནི་ག་ག་ན་སྟེ། ནམ་མཁའོ། །ནམ་མཁའ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། དེས་ན་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ནམ་མཁའི་དོན་རྟོགས་ན་བརྟན་པོར་འགྱུར་བས་ཏེ། རང་གི་སེམས་ལ་རྐྱེན་གཞན་གྱིས་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བའོ། །ག་ནི་ག་མ་ན་སྟེ། ནམ་མཁའོ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དེ་འཇོ་ཞིང་འཇོ་ཞིང་། དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་རྟོགས་ན་སྐོམ་པས་གདུངས་པ་ཆུ་འཐུངས་པ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་པ་ངོམས་ཤིང་ཚིམ་པར་འགྱུར་རོ། །ག་ནི་གངྒཱ་སྟེ། དཔེར་ན་གངྒཱ་དང་ཡ་མུ་ན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་བཞིན་དུ། འདིར་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱུ་བ་བཀག་སྟེ། མེད་པར་བྱས་ནས་ལུས་ལ་བསྟིམ་ནུས་ན་རྒས་པ་ལ་སོགས་པར་མི་འགྱུར་བའོ། །ཡང་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོ་སོར་འཛག་པ་དེ་གཉིས་བཀག་ནས་རྩ་ལ་སོགས་པར་འགྲེམས་ནུས་ན་མི་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །ཡང་ན་གངྒཱ་ནི་ཐབས། ཡ་མུ་ན་ནི་ཤེས་རབ་བོ། །དེ་གཉིས་བཅིང་བ་ནི་གཉིས་མེད་དུ་བྱེད་ནུས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ག་ནི་ག་མ་སྟེ། འགྲོ་བའོ། །ཨཱ་ག་མ་ན་སྟེ། མི་འགྲོ་བར་འོང་བའོ། །དེ་ལྷར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དོན་དེ་རྟོགས་ན་སྲིད་པའི་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་འོང་འཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་པར་བྱེད་པའོ། །གའི་དོན་ནོ། །གྷ་ནི་གྷཎྜ་ཎ་སྟེ། དྲིལ་བུའོ། །དྲིལ་བུ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དོ། །དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་ནི་ཕྱི་ལྟར་ན་ཧེ་རུ་ཀའོ། །ནང་ལྟར་ན་ཧེ་རུ་ཀ་སྟེ། རང་གི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །མཉེས་པ་ནི་དེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་གྱིས་ནི་མ་ཡིན་པས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ཁོ་ན་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །གྷ་ནི་གྷ་ན་ཧ་ན་སྟེ། ཡང་ནས་ཡང་དུའོ། །བདག་མེད་མ་ནི་ཕྱི་ལྟར་ན་ལྷ་མོ་བདག་མེད་མས་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པ་བཞིན་དུའོ། །ནང་ལྟར་ན་བདག་མེད་མ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་ནོ། །དོན་དེ་འཁྱུད་པ་སྟེ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྒོམས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྟོགས་ཙ་ན་གྷ་ནི་གྷ་ན་ཧ་ན་སྟེ། ཡང་དང་ཡང་ངོ་། །ཡང་ནས་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱས་ན་རྣལ་འབྱོར་པའི་རླུང་དང་ཡིད་གཉིས་འཕོ་ཞེས་པ་ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱིར་ཆུད་པར་འགྱུར་པའོ། །གྷ་ནི་གྷ་ར་ནི་ཁྱིམ་བདག་མོ་སྟེ། ཁྱིམ་ཐབས་དང་འདྲ་བའི་རླུང་དང་ཡིད་གཉིས་གར་ཡང་མི་རྒྱུ་ཞིང་། གཉུག་མའི་ཡིད་དེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བའོ། །གྷའི་དོན་ནོ། །ང་ནི་ན་ལོག་དང་འབྲེལ་ལོ། །ཎ་ནི་ཎ་ཡ་སྟེ། གཉུག་མའོ། །གཉུག་མའི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་རང་རིག་གིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པ་སྟེ། བློས་སྟོང་པར་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། ཎ་ནི་ཎ་ཡ་སྟེ། གཉུག་མའོ། །གཉུག་མའི་ཁྱིམ་ཐབས་མོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡིད་དེ་འབྱོངས་པར་བྱས་པའི་ཚེ་ན་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སྐྱོན་ལ་སོགས་པས་མི་གོས་པ་སྟེ། གནོད་པར་མི་ནུས་པའོ། །ཎ་ནི་ཎི་རནྟ་ར་སྟེ། རྒྱུན་དུའོ། །དེའང་རྣལ་འབྱོར་པས་རྒྱུན་དུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་བྱེད་ནུས་ན་བདེ་བ་སྟེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཎ་ནི་ཎ་སི་སྟེ། ནུབ་མོའོ། །ནུབ་མོའི་མུན་པ་དེ་གཏི་མུག་གི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་སྣང་བ་དེ་མེད་པས་ན་ཆད་པ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣང་བ་འདི་འགགས་ནས་རྣལ་འབྱོར་པའི་སྣང་བ་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་རོ། །ངའི་དོན་ནོ། །ཙ་ནི་ཙ་ཨུ་ཐ་སྟེ། བཞིའོ། །དེ་གང་ཡིན་ན། དགའ་བ་བཞི་སྟེ། དགའ་བ་དང་། མཆོག་དགའ་དང་། དགའ་བྲལ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བའོ། །དེའང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ནི་མཆོག་དགའ་དང་དགའ་བྲལ་གྱིས་དབུས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཙ་ནི་ཙ་ཨུ་ཐ་སྟེ། བཞིའོ། །དེའང་མཐའ་བཞི་ལ་བྱ་སྟེ། རྟག་པ་དང་། ཆད་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་། དངོས་མེད་ཀྱི་མཐའོ། །དེ་དང་བྲལ་བའི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ན་ཟུང་ཞིག་ཅེས་པ་སྟེ། བླང་བར་གྱིས་ཤིག་པའོ། །ཙ་ནི་ཙ་ཨུ་ཐ་སྟེ། བཞིའོ། །དེའང་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་སྟེ། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཉེད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བའོ། །མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བའི་སྐད་ཅིག་མ་དེ་བླ་མའི་གསུང་ལས་གོ་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པ་སྟེ། ཡང་དག་པའི་བླ་མའི་གསུང་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །ཙ་ནི་ཙ་ཨུ་ཐ་སྟེ། བཞིའོ། །དེའང་ཐིག་ལེ་བཞིའི་གཉིས་གཟུང་། གཉིས་ཉམས་ཀྱི་དབུས་སུ་རྟོགས་པར་བྱེད་དེ། རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ནི་མི་ཤེས་སོ། །ཙའི་དོན་ནོ། །ཚ་ནི་ཚ་ཌ་སྟེ། ཐོང་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཅི་གཏང་ཞེ་ན། དབང་པོ་ལྔ་ཡུལ་ལ་ཞེན་པའོ། །འོ་ན་གང་བྱ་ཞེ་ན། དག་པའི་རང་བཞིན་ཞེས་པས། བླ་མའི་གདམས་ངག་གིས་ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱིས་ཤིག་པའོ། །ཚ་ནི་ཚ་ཌ་སྟེ། སྤོངས་ཤིག་པའོ། །གང་སྤོང་ན། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ཞེན་པ་དང་། དངོས་དང་དངོས་མེད་དུ་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་སྤོངས་ཤིག་པའོ། །ཚ་ནི་ཚ་ཌ་ཧཱུྃ་སྟེ། དོར་ཞིག་པའོ། །གང་དོར་ན། ཅལ་ཅོལ་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་དག་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཚ་ནི་ཚ་ཌ་སྟེ། ཐོང་ཞིག་པའོ། གང་གཏང་ན། རས་ནཱ་སྟེ། ཞེན་པའམ། ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོང་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པར་གྱིས་བྱ་བར་དགོངས་སོ། །ཚའི་དོན་ནོ། །ཛ་ནི་ཛ་རི་སྟེ། རྒས་པ་མེད་པ། ཨམ་རི་སྟེ། འཆི་བ་མེད་པ། འཆི་བ་མེད་པའི་སེམས་དེ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བས་དེ་རྟོགས་ན་གང་གིས་ཀྱང་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བའོ། །ཛ་ནི་ཛ་ཛྷ་སྟེ། གང་ནས་གང་དུའོ། །གང་ནས་གང་དུ་སྟེ། གང་ནས་གང་དུ་བལྟས་ཀྱང་དེ་དང་དེ་རུ་ནམ་མཁའ་སྟེ། ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་མཐོང་བས། དེ་ལ་གློ་བུར་བའི་རྟོག་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ། །ཛ་ནི་ཛི་སེང་སྟེ། གང་དང་གང་ངོ་། །གང་དང་གང་དུ་བསམས་ཀྱང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལས་གཞན་མེད་པས་ན་དེ་ཉིད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཛ་ནི་ཛོ་སྟེ། གང་སྣང་བའོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གང་སྣང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་དོ། །ཛའི་དོན་ནོ། །ཛྷ་ནི་ཎ་སྟེ། ཎ་བ་ཧུ་ལཻ་མང་པོ་སྟེ། དེའང་ཀུ་སུ་མ་སྟེ། མེ་ཏོག་མང་པོ་བསྟེན་ན་ཡིད་དགའ་བ་དང་ཚིམ་པ་བཞིན་དུ། འདིར་རང་བྱུང་གི་མེ་ཏོག་སྟེ། དེ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་ན་ཕན་ཡོན་ན་ིཛྷ་སེ་བ་ཛྷ་ན་གྲུབ་པ་སྟེ། སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཕུང་པོ་རྒས་པ་དང་། རྒུད་པ་དང་། སྐྲ་དཀར་དང་། གཉེར་མ་ལ་སོགས་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཛྷ་ནི་ཎ་སེ་སྟེ། སྣའོ། །སྣས་སྦྲང་རྩི་དང་མར་འཐུངས་ནུས་ན་ཛྷ་ནི་ཎི་ཧི་ན་སྟེ། མེད་པའོ། །གང་མེད་ན། འཁྲུལ་པ་མེད་པས་ཡུན་རིང་པོར་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡང་ན་སྣ་ནི་གསང་བའི་སྣ་རྩེ་སྟེ། གསང་བའི་སྣ་རྩེར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་དབབ་པ་དང་། བཟློག་པ་དང་། དགོད་པ་དང་། འགྲེམས་པར་ནུས་ན་ཡུན་རིང་པོར་འཚོ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་བྱའོ། །ཛྷའི་དོན་ནོ། །ཉ་ནི་ང་དང་མཚུངས་སོ། །ཊ་ནི་ཊ་ལ་སྟེ། ཕོབ་ཅིག་པའོ། །གང་དབབ་ན། ཐིག་ལེ་སྟེ། རི་བོང་ཅན་ནོ། །གང་གིས་དབབ་ན། བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་གིས་དབབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཡང་ན་ཊ་ལི་ན་སྟེ། འགུལ་བའོ། །གང་འགུལ་ན། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དོ། །དེ་བསྒུལ་ཞིང་བསྐྱོད་པ་ན་ཐིག་ལེ་འཛག་གོ། །དེའང་ནམ་མཁའ་ལས་ཏེ། སྤྱི་བོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཧཾ་ལས་མས་འཛག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་སྟོང་པ་ཉིད་དོན་དམ་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཊ་ནི་ཊ་ལ་མ་ལ་ན་སྟེ། ཅལ་ཅོལ་ལོ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དོན་རྟོགས་པའི་ཚེ་ན་ཅལ་ཅོལ་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་བྱེད་ཅིག །ཀྱེ་ཧོཿརྣལ་འབྱོར་པ་ཞེས་བོས་པའོ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཊ་ནི་ཊ་མ་ལ་ནི་ཅལ་ཅོལ་ཏེ། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་བསྒོམས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཊའི་དོན་ནོ། །ཋ་ནི་ཋ་ཋ་སྟེ། སྲུབ་པ་དང་བསྲུབས་པའི་སྐད་ཀྱི་སྔགས་བརྗོད་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་སྔགས་བཟླས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཋ་ནི་ཋ་ཋ་སྟེ། སྲུབ་པ་དང་བསྲུབས་པའི་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་བླང་བར་བྱ་སྟེ། དེས་ཡང་དག་པའི་གནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །མཆོག་ཏུ་གང་གི་སྒོ་ནས་བླང་ཞེ་ན། ཋ་སྟེ། ཋ་ཎ་ནི་ཚུལ་བཞིན་ནོ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཤེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་འཕྲོ་བར་འགྱུར་བའོ། །ཚུལ་བཞིན་ནི་བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་གོ། །འཕྲོ་བ་ནི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །ཋ་ནི་ཋ་སྟེ། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཟླུམ་པོའོ། །དེའང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དེ་ཡང་དག་པའི་བླ་མའི་གདམས་ངག་གིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་བྱང་ཆུབ་སྟེ། མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་ཅེས་བའི་དོན་ནོ། །ཋའི་དོན་ནོ། །ཌ་ནི་ཌོ་མྦི་ནཱི་སྟེ། གཡུང་མོའོ། །གཡུང་མོ་བླངས་ནས་སྔགས་བརྗོད་པ་ནི་གཡུང་མོ་དང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྔགས་དེ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པའི་དོན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བསྲེག་ན། གཏུམ་མོས་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བསྲེག་པའོ། །བསྲེགས་ནས་ཀྱང་ཆ་རྣམས་འཛག་ཅེས་པ་སྟེ། ཧཾ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཛག་ཅིང་སླར་གསོ་བའོ། །ཌ་ནི་ཌ་མ་རུ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ནི་མི་ཤིགས་པ་སྟེ། ཨྃ་དང་ཧཾ་འཕྲད་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྒྲར་གྲག་པའོ། །ཌ་ནི་ཌ་མ་རུ་སྟེ། ཤེས་རབ་བོ། །སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་མའོ། །སྒྲར་གྲག་པ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པའོ། །ཌའི་དོན་ནོ། །ཌྷ་ནི་ཌྷ་ལི་ཡ་སྟེ། འཕོ་བའོ། །གང་འཕོ་ན། རིལ་བ་འཕོ་བ་སྟེ། ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་རིལ་བ་དང་འདྲ་བ་འཕོ་བ་སྟེ། དེ་ཉིད་གསུམ་ཞུ་ཞིང་དབྱེར་མེད་པར་འགྱུར་བའོ། །ཌྷ་ནི་ཌྷ་ལི་ཡ་སྟེ། འཕོ་བའོ། །གང་འཕོ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་དེ་འཕོ་བ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་ཐ་མི་དད་པར་འདྲེས་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །ཌྷ་ནི་ཌྷ་ལི་ཡ་སྟེ། འཕོ་བའོ། །གང་འཕོ་ཞེ་ན། དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་འཕོ་བ་སྟེ། གང་དུ་འཕོ་ཞེ་ན། རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་དེར་ཞུགས་ཤིང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་འརྒྱུར་བའོ། །ཌྷ་ནི་ཌྷ་ཌྷ་སྟེ། གབ་པའམ། སྦས་པའོ། །གང་སྦས་ན། ཁྱིམ་བདག་མོ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་སོ། །དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་གནས་ཀྱང་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བཀབ་པས་དེའི་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་མཐོང་བས་སྦས་པའོ། །གལ་ཏེ་བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་གིས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡིད་གཉིས་དབྱེར་མེད་པར་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་ན་མཐོང་བའོ། །ཌྷའི་དོན་ནོ། །ཎ་ནི་ཎ་ཡའམ། ཎི་ཛ་སྟེ། གཉུག་མའི་སེམས་སོ། །གཉུག་མའི་ཡིད་དེ་ནི་གདོད་མ་ནས་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱིས་མ་བསྐྱེད་མ་བཅོས་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའོ། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་སྟེ། གཞན་པས་སྟོང་པར་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཎ་ནི་ཎི་ཡ་མ་ཡན་སྟེ། གཉུག་མའི་དོན་ཡིད་དོ། །གཉུག་མའི་རང་བཞིན་རྟོགས་པའི་ཚེ་ན་དགེ་དང་མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མེད་པ་སྟེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པས་ན་མི་གོས་པའོ། །ཎ་ནི་ཎ་ཡ་གྷ་རི་སྟེ། གཉུག་མའི་ཁྱིམ་ཐབས་མོ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པས་བངས་ཞེས་པ་མཉེས་པར་འགྱུར་གྱི། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བསྒོམ་པས་དགའ་ཞིང་མཉེས་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་བྱའོ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དེའང་ཎ་སྟེ། ཎི་བ་ར་ནི་རྒྱུན་དུའོ། །རྒྱུན་དུ་དེའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ན་སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་བར་ནི་རྣམ་པར་འཆིང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དགོངས་སོ། །ཎའི་དོན་ནོ། །ཏ་ནི་ཏ་ཏྲ་ཡ་སྟེ། སྐུ་གསུམ་མོ། །དེ་གང་ཡིན་ན། སྐུ་དང་། གསུང་དང་། ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །གཞུང་གསུམ་ནི་སྐུ་དང་། གསུང་དང་། ཐུགས་ཀྱི་མཐའོ། །མཐའ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དབྱེར་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཏ་ནི་ཏྲ་ཡ་ནི་སྟེ། ཡི་གེ་གསུམ་མོ། །ཡི་གེ་གསུམ་ནི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བདག་ཉིད་དེ་ས་ར་ཧའི་ཚིག་སྟེ། ས་ར་ཧའི་གདམས་ངག་གིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །ཏ་ནི་ཏུལླ་ཡ་སྟེ། མཉམ་པའོ། །གང་མཉམ་ན། སེམས་མཉམ་པ་སྟེ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སེམས་གཉིས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བསམ་གཏན་གྱིས་མཉམ་པར་གྱིས་ཤིག་པའི་དོན་ནོ། །ཏ་ནི་ཏཏཥུ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །དེ་ཉིད་བལྟ་ཡི་ཞེས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་འདི་ཁོ་ན་ལ་བལྟ་བར་བྱ་བའོ། །གཞན་བཤད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཏའི་དོན་ནོ། །ཐ་ནི་ཐ་ཐི་ར་སྟེ། བརྟན་པའོ། །གང་བརྟན་པར་བྱ་ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོའི་ཧཾ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བརྟན་པར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་ན། ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་སྟེ། སྟོང་པ་དང་སྙིང་རྗེའོ། །ཐ་ནི་ཐ་ན་སྟེ། གནས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གནས་པ་དེ་བོར་ནས་དགའ་བྲལ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ན་ལེགས་པའི་ལུས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཕུང་པོ་དང་། དངོས་གྲུབ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་གང་ལས་འགྲུབ་སྟེ། མི་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཐ་ནི་ཐ་ར་ན་སྟེ། བརྟན་པའོ། །གང་བརྟན་པར་བྱ་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་གནས་བརྟན་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་ན་རླུང་གིས་སྐེམས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཏེ། སྐམ་པའི་རླུང་ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱིར་ཆུད་པར་འགྱུར་བའོ། །ཐ་ནི་ཐི་ར་ན་སྟེ། བརྟན་པའོ། །བརྟན་པར་གནས་པས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཐིག་ལེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དགའ་བ་བཞིའི་དོན་བརྟན་པོར་བྱེད་ནུས་ན་ཚེ་ལ་སོགས་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའོ། །ཐའི་དོན་ནོ། །ད་ནི་ད་ཧ་སྟེ། སྲེགས་ཤིག་པའོ། །གང་བསྲེག་ན། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གཏུམ་མོས་སྲེགས་ཤིག་ཅེས་པ་སྟེ། དེའང་ས་ར་ཧའི་གདམས་ངག་གིས་སྲེགས་ཤིག་ཅེས་པའོ། །འཆི་མེད་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྲེག་ནུས་ན་རྒས་པ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་བྱེད་པའོ། །ད་ནི་དུ་ལི་སྟེ། རུས་སྦལ་ལོ། །ཕྱི་ལྟར་ན་རང་གི་ལུས་ལ་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་དང་བདུད་རྩི་ལ་སོགས་པས་ཁྲུས་བྱེད་པ་བཞིན་དུ། འདིར་རྣལ་འབྱོར་པས་རུས་སྦལ་གྱི་འོ་མ་ནི་མི་སྲིད་ཅིང་མེད་པ་ལྟར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་འོ་མས། བདེ་བ་མཆོག་སྟེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ཁྲུས་བྱས་པ་ནི་གཉིས་མེད་དུ་བྱས་པའོ། །ད་ནི་དུ་ཡི་སྟེ། གཉིས་སོ། །གང་ཞེ་ན། ཐིག་ལེ་གཉིས་ཏེ། ཐིག་ལེ་གཉིས་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དབྱེར་མེད་པར་ཤེས་ནུས་ན་དགའ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐ་མི་དད་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་ན་ད་ནི་དུཿཁ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་གདུག་པ་ཅན་ནོ། །གདུག་པ་ཅན་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའོ། །དེའི་ཚེ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཅིའང་མེད་པའོ། །དེའི་དོན་ནོ། །ངྷ་ནི་ངྷ་ཌོམྦི་ནཱི་ཁྲུས་མཁན་མའོ། །ཁྲུས་མཁན་མོ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་གོས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀྲུས་ནས་དག་པར་བྱེད་ཅིང་གནས་པ་བཞིན་དུ། ཁྲུས་མཁན་མོ་ལྟ་བུའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བྱེད་པའོ། །ངྷ་ནི་ངྷ་བནྟ་ནི་ཁྲུས་བྱེད་པ་སྟེ། ཁྲུས་བྱེད་ཀྱང་མི་མཐོང་བ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཁྲུས་མཁན་མོ་ལྟ་བུ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དེ། དེའི་རང་བཞིན་རྟོགས་ན་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བྱེད་པའོ། །མི་མཐོང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དག་པར་བྱེད་ཀྱང་འོང་བ་དང་། འགྲོ་བ་དང་། གནས་པ་ནི་མི་མཐོང་སྟེ། སེམས་ཅན་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ངྷ་ནི་ངྷ་ཌོམྦི་ནཱི་སྟེ། ཁྲུས་མཁན་མའོ། །དེ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ཞེ་ན། ས་ར་ཧའི་ཚིག་གིས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་གིས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ངྷ་ནི་ངྷུ་ཏ་སྟེ། གཡོ་སྒྱུའོ། །གཡོ་སྒྱུ་ནི་སྡིག་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་དེ་ནམ་མཁའ་སྟེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ངྷའི་དོན་ནོ། །ན་ནི་ན་ན་སྟེ། སྣ་ཚོགས་སོ། །སེམས་ཉིད་གཅིག་པུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཕྲོ་བ་སྟེ། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དེ་སེམས་གཅིག་པུ་ལས་འཕྲོས་པ་སྟེ། གང་ལ་བླ་མ་དམ་པའི་གདམས་ངག་གིས༼༡༨༡༽ཁྱབ་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་བའོ། །ན་ནི་ན་བུ་ཚེ་སྟེ། མི་གོ་བའོ། །གང་མ་གོ་ན། ཐིག་ལེ་འཛག་པ་སྟེ། གཉུག་མའི་ཡིད་དུའོ། །དེ་མ་གོ་བས་ན་འཇིག་རྟེན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མར་འདོད་པའོ། །ནའི་དོན་གོ་ན་ཅིའི་ངོ་བོར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་སྟེ། དོན་དམ་པ་ལ་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་ཡང་མི་སྣང་བའོ། །ན་ནི་ན་སེ་སྟེ། མེད་པར་བྱེད་པའོ། །གང་མེད་པར་བྱེད་ན། འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་སྟེ། གང་གིས་མེད་པར་བྱེད་ཅེ་ན། ཤོ་གམ་འཇལ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་འགྲོན་པོ་ལམ་རིང་པོར་འགྲོ་བའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་དང་རྐུན་མ་ལ་སོགས་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཤོ་གམ་བཅལ་ནས་བདེ་བར་འགྲོ་བ་བཞིན་དུ། འདིར་རྣལ་འབྱོར་པའང་ཕུང་པོ་ཡོད་ན་ནད་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་། འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལས་ཐར་བར་བའི་ཕྱིར་ན་ནད་འགོག་པའི་ཚིག་སྟེ། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་དེ་བསྒོམས་ན་བདུད་བཞི་བཅོམ་པ་སྟེ། ཕུང་པོ་མི་ལེན་ཏེ་བདེ་བར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ན་ནི་ན་མུ་སྟེ། མེད་པའོ། །གང་མེད་ན། གོང་མའི་དོན་དེ་རྟོགས་ན་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའང་མེད། དེ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་གང་ཡང་མེད་པ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དགོངས་སོ། །ནའི་དོན་ནོ། །པ་ནི་པཉྩ་སྟེ། ལྔའོ། །དེའང་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། གལ་ཏེ་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ་སྣས་འཐུངས་ནུས་ན་རྒས་པ་དང་རྒུད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་པར་བྱེད་པའོ། །ཡང་ན་རང་གི་ལུས་ལས་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ་འཛག་པ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ལུས་དེ་ཉིད་ལ་བསྟིམ་ནུས་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །པ་ནི་པ་ཨུ་མ་སྟེ། པདྨའོ། །པདྨ་དང་རྡོ་རྗེ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བས་ཐམས་ཅད་དང་ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་པའི་རོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའོ། །ཡང་ན་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བས་ཤེས་ན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །པ་ནི་པ་ཨུ་མ་སྟེ། པདྨའོ། །པདྨའི་མེ་ཏོག་གིས་རྡོ་རྗེ་གདན་ནི་མཆོད་པར་གྱིས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་གདན་ནི་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའོ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དེ་པདྨ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མེ་ཏོག་གིས་མཆོད་པར་བྱས་ན་མཉེས་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །པ་ནི་པུ་ཨུ་མ་སྟེ། པདྨའོ། །པདྨའི་དོན་མི་ཤེས་པས་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ག་ལ་རྟོགས་ཏེ། མི་རྟོགས་སོ། །གལ་ཏེ་པདྨའི་དོན་ཤེས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །པའི་དོན་ནོ། །ཕ་ནི་ཕི་ར་སྟེ། སྤྲོ་བ་དང་བསྡུ་བའོ། །གང་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ་ཞེ་ན། ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ་ཞིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་ཉིད་ལ་བསྡུ་བའོ། །ཡང་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤྲོས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་སྡུད་པའོ། །ཕ་ནི་ཕ་ར་ན་ཏ་སྟེ། ཡིད་ཀྱང་མི་མཐོང་བའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་མི་མཐོང་ཞེ་ན། དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དབང་པོ་ལྔ་དང་དམིགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མེད་པས་ན་མི་མཐོང་བའོ། །ཕ་ནི་ཕཊ་ཀ་ལ་སྟེ། ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་ཧཱུྃ་གི་ཡི་གེའོ། །ཇི་ལྟར་སྤྲོ་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་སྤྲོ་བ་སྟེ། འཕྲོ་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་འཕྲོ། སྡུད་ཀྱང་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་སྡུད་པའོ། །ཕ་ནི་ཕ་རི་སྟེ། སྤྲོ་བའོ། །ཅི་སྤྲོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འབྱུང་བ་དེ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་གི། དམིགས་པ་དང་བཅས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཕའི་དོན་ནོ། །བ་ནི་བ་ན་སྟེ། ནགས་སོ། །དཔེར་ན་ནགས་ཀྱི་ནང་གི་ཚངས་པའི་མེ་ཏོག་ལས་དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སུ་ལོ་འདབ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་སྐྱེ་བ་ལྟར། རང་གི་ལུས་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ནགས་དང་འདྲ་བའི་ནང་དུ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པ་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་བསྒོམས་ན་དེ་ལས་དགའ་བ་བཞི་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའོ། །བྱེ་བའི་རྫིང་ནི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པའོ། །བ་ནི་བཛྲ་སྟེ། རྡོ་རྗེའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བཟུང་ནས་བསྒོམས་ན་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སུ་ལྗོན་ཤིང་ལས་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་སྐྱེ་བ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་པའི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའོ། །བ་ནི་བ་ཤཾ་སྟེ། དབང་དུ་བྱེད་པའོ། །གང་དབང་དུ་བྱེད་ན། ཚེ་ལ་དབང་བ་ལ་སོགས་པ་དབང་བཅུའི་དོན་དབང་དུ་བྱས་ནས་དགའ་བ་བཞིའི་རང་བཞིན་གྱིས་གར་བྱེད་པའོ། །བ་ནི་བི་ཧ་ན་ཧི་སྟེ། འཆགས་པའོ། །སུ་འཆགས་ཤེ་ན། རྣལ་འབྱོར་པ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་པས་རྣལ་འབྱོར་མ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལུས་ལ་གཟུང་ན་འཆགས་པ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་རོལ་པའོ། །བའི་དོན་ནོ། །བྷ་ནི་བྷ་ག་སྟེ། བཙུན་མོའི་པངྨའོ། །བྷ་གའི་རང་བཞིན་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་སྒོམས་ཤིག་ཅེས་པ་སྟེ། དེ་བསྒོམ་ཤེས་ན་བྷ་གའི་དོན་རྟོགས་པའོ། །བྷ་ནི་བྷ་ན་ཡ་སྟེ། སྨྲ་བའོ། །སུས་སྨྲས་ཤེ་ན། ས་ར་ཧས་སྨྲས་པའོ། །ཇི་ལྟར་སྨྲས་ཤེ་ན། བྷ་ག་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ན་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པའི་དྲི་མས་གོས་པར་མི་འགྱུར་བའོ་ཞེས་སྨྲས་པའོ། །བྷ་ནི་བྷུཉྫ་སྟེ། ལོངས་སྤྱོད་པའོ། །གང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅེ་ན། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་སྟེ། དེའང་བླ་མས་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིག་ཅེས་པ་སྟེ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་མ་ཞེན་པར་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱའོ་ཞེས་དགོངས་པའོ། བྷ་ནི་བྷ་ཏི་སྟེ། འཁྲུལ་པའོ། །དེ་མ་བྱེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། གང་མ་བྱེད་ཅེ་ན། རང་གི་སེམས་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་འདི་ལ་འཁྲུལ་པར་མ་བྱེད་ཅེས་པ་སྟེ། ཐ་སྙད་ལ་སོགས་པས་མ་བསླད་པར་བྱའོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །བྷ་དོན་ནོ། །མ་ནི་མ་ཡ་སྟེ། ཆང་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཏེ། ཇི་ལྟར་གླང་པོ་ཆེའི་དབང་པོ་སྒོ་དགུ་ནས་ཆང་འཛག་ཅིང་སྨྱོ་བའི་དུས་ན་ཅིའང་ཡིད་ལ་མི་འོང་བ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་པས་བླ་མའི་གདམས་ངག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཕབ་ཅིང་ལུས་ལ་འགྲེམས་ནུས་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་ཅིང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས། ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་མེད་ཅིང་ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་དོ། །མ་ནི་མཱུ་ལ་སྟེ་རྩ་བའོ། །ཅིའི་རྩ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་མའམ། རྩ་བ་ལྟ་བུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་མཉེས་པར་བྱས་པ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་སྟེ། གཞན་པས་ནི་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །མ་ནི་མཱུ་ལ་སྟེ། རྩ་བའོ། །ཅིའི་རྩ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། བློ་དང་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་སྟེ། གལ་ཏེ་བློ་དང་སེམས་གཉིས་དབྱེར་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་བྱེད་ནུས་ན་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །སེམས་ནི་ཤི་ཞིང་ཞེས་པ་སྟེ། གང་ཤི་ན། སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་ན་ཤི་བའོ། །དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་འཆར་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཆོད་ནས་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །མའི་དོན་ནོ། །ཡ་ནི་ཡ་བེད་སྟེ། གང་ཚེའོ། །གང་གི་ཚེ་ནཱ་ད་དང་ཐིག་ལེ་གཉིས་འདིར་འདྲེས་ནས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡོ་གི་ནཱི་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་མའོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དོན་མངོན་དུ་རྟོགས་པས་ན་སྒྲའོ། །ཡ་ནི་ཡེ་སེང་སྟེ། ཇི་ལྟར་རོ། །གང་དང་གང་ཇི་ལྟར་བསམས་ཀྱང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ། དེའི་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་དགོངས་པའོ། །དེའི་ཚེ་ན་ཡ་ནི་ཡ་མ་སྟེ། སྐྱེ་བའོ། །སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མེད་དོ་ཞེས་དགོངས་པའོ། །ཡའི་དོན་ནོ། །ར་ནི་ར་བི་སྟེ། ཉི་མའོ། །ཤ་སི་ནི་ཟླ་བ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །གང་གི་ཚེ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་ཐིག་ལེ་གཉིས་འདྲེས་ཤིང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས་ན། དེའི་ཚེ་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཤི་བ་མེད་ཅེས་པ་སྟེ། སྐྱེ་ཤི་མེད་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །ར་ནི་ར་བི་སྟེ། ཉི་མའོ། །ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་རོ་མཉམ་པར་གྱུར་པས་ན་བདེ་བ་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེའོ། །ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བའི་དོན་རྟོགས་པའོ། །ར་ནི་ར་ས་ནཱ་སྟེ། སྣ་བུག་གཡས་པའི་རྩ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ཉི་མ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དམར་པོ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྲོག་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་སྟེ། རོ་མའོ། །ལ་ལ་ནཱ་སྟེ། སྣ་བུག་གཡོན་པའི་རྩ་དབྱངས་ཡིག་གི་རྣམ་པར་དག་པ་ཟླ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་རྩོལ་བའི་རླུང་རྒྱུ་བ་སྟེ། རྐྱང་པའོ། །སྲོག་རྩོལ་གྱི་རླུང་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་དམར་གྱེན་དུ་དྲངས་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོར་སླེབས་པའི་ཚེ་ན་རི་བོང་ཅན་དང་འདྲེས་ནས་སླར་འཛག་པས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན་ཆད་ཀྱི་ལུས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་ཤིང་གང་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ན་ར་ནི་རཱ་ཏྲི་ན་སྟེ། མཚན་མོའོ། །བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉུག་མའི་དོན་རྒྱུད་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བས་ན། ཉིན་དང་མཚན་དུ་གཉུག་མའི་ཡིད་ཅེས་པ་སྟེ། གཉུག་མའི་ཡིད་གཅིག་པུ་ལ་སེམས་གཏོང་ཅིག་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དོན་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །རའི་དོན་ནོ། །ལ་ནི་ལེ་ཧུ་སྟེ། ཀྱེ་ལོང་ཞིག་པའོ། །གང་བླང་ཞེ་ན། རླུང་ཁྱམ་བདག་མོ་དང་འདྲ་བ་དེ་ལོང་ཞེེས་པའོ། །གང་དུ་བླང་ཞེ་ན། ཁྱིམ་ནང་དུ་ལོང་ཞེས་སྨོས་ཏེ། ཁྱིམ་ནི་ལུས་སོ། །ལུས་ཀྱི་སྒོ་དགུ་ལས་རྒྱུ་བའི་རླུང་དང་ཡིད་གཉིས་མཉམ་པར་འགག་པར་བྱ་སྟེ། དེའི་ཚེ་ན་རླུང་ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱིར་ཆུད་པར་འགྱུར་བའོ། །ལ་ནི་ལེ་ཧུ་སྟེ། ལོང་ཞིག་པའོ། །གང་བླང་ཞེ་ན། ནཱ་ད་དང་ཐིག་ལེ་གཉིས་ཏེ། དེ་གཉིས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་ཧཾ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚེ་ན་ཆོས་ཉིད་ཟག་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །ལ་ནི་ལ་ལ་ནཱ་སྟེ། རྩ་གཡོན་པའོ། །ར་ས་ནཱ་ནི་རྩ་གཡས་པའོ། །ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱི་ནི་རྩ་དབུ་མའོ། །འགྲོ་བའི་ལུས་ལ་རྩ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བཤད་ཀྱང་། གཙོ་བོ་ནི་དེ་གསུམ་མོ། །རླུང་གཉིས་པོ་དེ་ཨ་ཝ་ངྷཱུ་ཏཱིར་འཇུག་ནུས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལ་ནི་ལཾ་བྷི་སྟེ། འབབས་པའོ། །གང་འབབས་ན། ཐིག་ལེ་སྟེ། རི་བོང་ཅན་འབབས་པའོ། །དེ་འཐུངས་ཤིག་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཐུངས་ཤིག་པ་སྟེ། དེ་འཐུང་ཤེས་ན་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའོ། །དེའང་རྩེད་མོའི་ཚུལ་དུ་འཐུང་ཞེས་པ་སྟེ། རྩེད་མོ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དབབ་པ་དང་། བཟློག་པ་དང་། དགོད་པ་དང་། འགྲེམས་པར་བྱ་བའོ། །ལའི་དོན་ནོ། །ཝ་ནི་ཝ་ར་སྟེ། མཆོག་གོ། །མཆོག་གང་ཡིན་ན། ཆང་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སོ། །དེ་རོལ་པས་དེའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བས་འཐུང་ཤེས་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཡང་ན་རོལ་པས་ཏེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རོལ་པས་སོ། །ཝ་ནི་བཛྲཱི་སྟེ། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའོ། རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནི་སྟོང་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་དོ། །དེ་འཕྲོ་བ་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་གནས་པའོ། །ཝ་དི་ཝ་ར་ཡ་སྟེ། རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་རྣལ་འབྱོར་མ་སྟེ། རང་གི་སེམས་སོ། །གང་གི་ཚེ་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བས་དཔལ་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་བདེ་བ་དང་ཚིམ་པས་མཉེས་པར་བྱེད་ནུས་ན། དེའི་ཚེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །ཝ་ནི་ཝ་བ་ཛི་སྟེ། གྲག་པའོ། །ཅི་གྲག་ཅེ་ན། ཌ་མ་རུ་སྟེ། མི་ཤིགས་པའི་སྒྲ་གྲག་པའོ། །མི་ཤིགས་པ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའོ། །ཝའི་དོན་ནོ། །ཤ་ནི་ཤ་ཡ་སྟེ། རང་རིག་པའོ། །རང་རིག་པ་ནི་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པའོ། །ཤ་ནི་ཤ་ཤ་ཧ་ར་ན་སྟེ། ཐིག་ལེའོ། །ཐིག་ལེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་པོ་སྟེ། དེ་འཛག་པ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་ན་རྣལ་འབྱོར་མའི་མགོན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །ཤ་ནི་ཤི་ཏ་ཏ་ཀ་ར་སྟེ། བསིལ་བར་བྱེད་པའོ། །བསིལ་བ་ནི་དཔེར་ན་སོས་ཀའི་དུས་སུ་ཉི་ཚན་གྱི་ནང་ན་སེམས་ཅན་བཀྲེས་པ་དང་། སྐོམ་པ་དང་། ཚ་བས་གདུངས་པ་ལྟར། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་དེ་ཞི་བར་བྱ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཕབ་པས་ཞི་བར་བྱ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བབས་པས་དགའ་བ་བཞིའི་མཐར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན་རྟོགས་པའི་དུས་ན་ནད་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཤ་ནི་ཤ་ཤ་ངྷ་ར་སྟེ། རི་བོང་ཅན་ནོ། །དེ་འཐུངས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ནམ་མཁའ་དེ་སྤྱི་བོ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཕབ་སྟེ། ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའོ། །འཇོ་བ་ནི་འཇོ་བར་བྱེད་པས་ཏེ། གཏུམ་མོ་ལ་སོགས་པས་སོ། །ཡང་ན་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །འཐུངས་པ་ནི་ཡང་དུ་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱ་བའོ། །ཤའི་དོན་ནོ། །ཥ་ནི་ས་ཧ་ཛ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའོ། །གང་གི་ཚེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མཆོག་གིས་མཉེས་ཏེ་སེམས་ཚིམ་པར་ནུས་ན། དེའི་ཚེ་ཥ་ནི་ཥ་པ་ར་ཨ་པ་ར་སྟེ། རང་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཥ་ནི་ས་མ་སྟེ། མཉམ་པའོ། །ཨ་ས་མ་སྟེ། མི་མཉམ་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །ཥ་ནི་ས་ར་ཧ་སྟེ། མདའ་བསྣུན་ནོ། །མདའ་བསྣུན་གྱིས་ཇི་སྨྲས་ཤེ་ན། ཀྱེ་ཧོཿ ང་ཞེས་ང་བོས་ནས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན་རྟོགས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །ཥའི་དོན་ནོ། །ས་ནི་ས་ཡ་སྟེ། མ་ལུས་པའོ། །མ་ལུས་པ་ནི་དངོས་པོ་འདི་ཀུན་ཞེས་པ་སྟེ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལུང་རིགས་མན་ངག་གིས་དཔྱད་ན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོར་དངོས་པོ་མེད་པར་མཉམ་པའོ། །ས་ནི་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་དོན་ནོ། །འཁྲུལ་པ་ལོག་པར་རྟོག་པས་ཐ་དད་དུ་མི་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་འཆིང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ས་ནི་ས་ཧ་ཛ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའོ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་བྱེད་པའོ། །ས་ནི་ས་ཧ་ཛ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའོ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མཆོག་འདི་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཚེ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་གིས་ཀྱང་འཆིང་མི་ནུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རྣམ་པར་རྟོག་པས་འཆིང་བ་ཡིན་པ་ལ། དེ་མེད་པས་འཆིང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །སའི་དོན་ནོ། །ཧ་ནི་ཧཱ་ས་སྟེ། དགོད་པའོ། །ཅི་ལ་དགོད་ཅེ་ན། གང་གི་ཚེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པའི་ཚེ་ན་རང་གི་སེམས་ལ་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་སྐྱེ་ཞིང་ཚིམ་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ཧ་ནི་ཧ་རི་ཡ་སྟེ། འཕྲོག་པའོ། །ཅི་འཕྲོག་ཅེ་ན། རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྟེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་སེམས་ལས་བྱུང་ཞིང་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་སྡུད་དོ། །སྤྲོ་བསྡུ་བྱས་ནས་བཀང་ཡང་དགའ་བ་མེད་དེ། དེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་བདེ་སྡུག་གི་ཞེན་པ་མེད་པའོ། །ཧ་ནི་ཧ་རི་ནི་སྟེ། འཕྲོོག་པའོ། །ཅི་འཕྲོག་ཅེ་ན། སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་འཕྲོག་པའོ། །ཧ་ནི་ཧ་ར་ཧ་ར་སྟེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའོ། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའིསེམས་ནི་ཁ་དོག་དང་། དབྱིབས་དང་། ཆ་ཤས་དང་བྲལ་བའོ། །དེ་རང་གི་ལུས་ལ་ཆིངས་ཤིག་པ་སྟེ། རང་གི་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཧ་ནི་ཧེ་ལེ་སྟེ། ཀུ་རེ་དང་རྩེད་མོའོ། །དཀའ་སྤྱད་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་མི་དགོས་པར་ཀུ་རེ་དང་རྩེད་མོ་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་གོ་འཕང་ལེགས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །ཧའི་དོན་ནོ། །ཀྵ་ནི་ཀྵ་ལེ་སྟེ། ཡུལ་ལོ། །ཡུལ་ནི་པདྨ་ལ་སོགས་པའོ། །སྒོ་དགུ་ལས་བྱང་སེམས་ལྷུང་ན་ཆུད་ཟོས་པ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཀྵ་ནི་ཀྵ་ཀྵ་སྟེ། ཟད་པའོ། །གང་ཟད་པ་བྱེད་ན། འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའམ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །གང་གིས་ཤེ་ན། ཀྵ་ཀྵའི་སྒྲ་བྱེད་ནུས་ན་སྟེ། ཡེ་ཤེས་སྟོང་པ་ཉིད་དེས་ཟད་པར་བྱེད་ནུས་ཀྱི། དངོས་པོའི་རྟོག་པས་ནི་སླར་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཟད་པའམ། སྐེམས་པར་མི་ནུས་ཞེས་དགོངས་པའོ། །ཀྵ་ནི་ཀྵར་ས་ན་སྟེ། བདར་རྩུབ་མོའོ། །དཔེར་ན་བྱེ་མ་རེག་གཅོད་ལ་གང་བདར་ཡང་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བླ་མའི་གདམས་ངག་བདར་རྩུབ་མོ་དང་འདྲ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣོན་པོ་ལ་དགའ་བར་གྱིས་ཤིག་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །ཀྵ་ནི་ཀྵ་མ་ན་ན་སྟེ། གཅེར་བུའོ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སེམས་དེ་རྟོག་པ་དང་། སྡིག་སྒྲིབ་དང་། ཁ་དོག་དང་། དབྱིབས་དང་། ཡན་ལག་དང་། ཆ་དང་བྲལ་བས་ན་གཅེར་བུའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གཅེར་བུ་དེས་འཁོར་བ་དང་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་བསླུས་ཏེ། བསླུས་པས་ནི་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་དཔལ་ས་ར་ཧས་མཛད་པའི་ཀ་ཁའི་དོ་ཧའི་བཤད་པ་འདི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཀོ་ས་ལར་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་བཻ་རོ་ཙ་ན་བཛྲའི་ཞལ་སྔ་ནས་རང་འགྱུར་དུ་མཛད་པའོ། །ས་མཱ་པཱ་ཏ།། །།