ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པ།

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search
{{{1}}}

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་སྟ་བཾ། བོད་སྐད་དུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པ།

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
།གང་ཞིག་ཀུན་དུ་མ་ཤེས་ན།
།སྲིད་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་འཁོར་བ།
།སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ངེས་གནས་པའི།
།ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད།
།གང་ཞིག་འཁོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ།
།དེ་ཉིད་སྦྱང་བ་བྱས་པ་ལས།
།དག་པ་དེ་ཉིད་མྱ་ངན་འདས།
།ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་དེ་ཉིད་དོ།
།ཇི་ལྟར་འོ་མ་དང་འདྲེས་པས།
།མར་གྱི་སྙིང་པོ་མི་སྣང་བ།
།དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་དང་འདྲེས་པས།
།ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱང་མི་མཐོང་ངོ་།
།ཇི་ལྟར་འོ་མ་རྣམ་སྦྱངས་པས།
།མར་གྱི་སྙིང་པོ་དྲི་མེད་འགྱུར།
།དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་རྣམ་སྦྱངས་པས།
།ཆོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་འགྱུར།
།ཇི་ལྟར་མར་མེ་བུམ་ནང་གནས།
།ཅུང་ཞིག་སྣང་བར་མི་འགྱུར་བ།
།དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་བུམ་ནང་གནས།
།ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱང་མི་མཐོང་ངོ་།
།ཕྱོགས་ནི་གང་དང་གང་དག་ནས།
།བུམ་པ་བུ་ག་བཏོད་གྱུར་པ།
།དེ་དང་དེ་ཡི་ཕྱོགས་ཉིད་ནས།
།འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་འབྱུང་བར་འགྱུར།
།གང་ཚེ་ཏིང་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཡིས།
།བུམ་པ་དེ་ནི་བཅག་གྱུར་པ།
།དེ་ཚེ་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་ཡི།
།མཐར་ཐུག་བར་དུ་སྣང་བར་བྱེད།
།ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་སྐྱེ་མ་ཡིན།
།ནམ་ཡང་འགག་པར་འགྱུར་བ་མེད།
།དུས་རྣམས་ཀུན་དུ་ཉོན་མོངས་མེད།
།ཐོག་མ་བར་མཐར་དྲི་མ་བྲལ།
།ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྻ།
།དུས་རྣམས་ཀུན་དུ་འོད་གསལ་ཡང་།
།རྡོ་ཡི་ནང་ན་གནས་གྱུར་ན།
།དེ་ཡི་འོད་ནི་གསལ་མ་ཡིན།
།དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བསྒྲིབས་པའི།
།ཆོས་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་་དྲི་མེད་པའང་།
།འཁོར་བར་འོད་ནི་གསལ་མ་ཡིན།
།མྱ་ངན་འདས་ན་འོད་གསལ་འགྱུར།
།ཁམས་ཡོད་ན་ནི་ལས་བྱས་པས།
།ས་ལེ་སྦྲམ་དག་མཐོང་བར་འགྱུར།
།ཁམས་མེད་ན་ནི་ལས་བྱས་ན།
།ཉོན་མོངས་འབའ་ཞིག་བསྐྱེད་པར་ཟད།
།ཇི་ལྟར་སྦུན་པས་གཡོགས་གྱུར་པས།
།སོ་བ་འབྲས་བུར་མི་འདོད་ལྟར།
།དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་གཡོགས་པས།
།དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཞེས་མི་བརྟག
།ཇི་ལྟར་སྦུན་པ་ལས་གྲོལ་ན།
།འབྲས་ཉིད་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར།
།དེ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ལས་གྲོལ་ན།
།ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ།
།ཆུ་ཤིང་སྙིང་པོ་མེད་དོ་ཞེས།
།འཇིག་རྟེན་ན་ནི་དཔེར་བྱེད་ཀྱང་།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་སྙིང་པོ་ཉིད།
།མངར་པོ་ཟ་བར་བྱེད་པ་ལྟར།
།སྙིང་པོ་མེད་པའི་འཁོར་བ་ལས།
།ཉོན་མོངས་གཟེབ་དང་བྲལ་གྱུར་ན།
།དེ་ཡི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉིད།
།ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་བདུད་རྩིར་འགྱུར།

།དེ་བཞིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ལས། །རྒྱུ་དང་འདྲ་བའི་འབྲས་བུ་

Notes