Property:CyzChp10-18

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigationJump to search
Showing 1 page using this property.
C
།མི་འགྱུར་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་ལ། །ཤར་བ་ཡེ་ཤར་གནས་པ་ཡེ་གནས་ལ། །གྲོལ་བ་ཡེ་གྲོལ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ནོ།   +