Property:CyzChp10-10

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigationJump to search
Showing 1 page using this property.
C
།མ་བསྒོམས་རིག་པ་བཏང་གཞག་བྲལ་བ་ལ། །ཡང་ཡང་བསྒོམས་ན་བསྒོམ་དུ་མེད་པ་མཐོང༌། །སྒོམ་མེད་རིག་པ་སྤྱི་བླུགས་སྒོམ་པ་ཡིན།   +