Klong chen rab byams gsung 'bum/volume 005 100

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search


༄༅། །དབང་གོང་མ་གསུམ་གྱི་ས་མ་འགྲེལ་བཞུགས་པ་ལགས་སོ༔ ༔«དང་པོ་གསང་དབང་གི་ས་མ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ༔

« » EMBED Photoshop.Image.7 \s «ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག་འདྲ་ཡིས༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཆེད་དུ༔ གསུམ་པའི་དབང་གི་ལག་ལེན་ལས༔ འཁྲུགས་སྡེབ་ས་བཅད་བསྟན་པར་བྱ༔ དང་པོ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་འདི་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ ཀླད་ཀྱི་«ཆགས་ཅན་འཇུག་ཕྱིར«་«དོན་དང་༔ གཞུང་གི་དོན་དང་༔ མཇུག་གི་དོན་ནོ༔ དང་པོ་ཀླད་ཀྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དྲུག་སྟེ༔ ཕྱག་འཚལ་«རིགས་ཀྱི་ཌཱཀྐི་«བ་དང་༔ སྣོད་«རིགས་ལྡན་«བསྟན་པ་དང་༔ མཚན་«ཌཱིཀྐི་སྙིང་ཏིག«་«བསྟན་པ་དང་༔ དོན་ཆེད་«ཆགས་ཅན་འཇུག་ཕྱིར་«བསྟན་པ་དང་༔ བསྟན་»བཅོ«ས་མཛད་པ་པོ་«ཨོ་རྒྱན་པདྨས་«བསྟན་པ་དང་༔ སྨོན་ལམ་གྱིས་མཇུག་«ལས་ཅན་གཅིག་«བསྡུ་བའོ༔ གཞུང་གི་དོན་ལ«་གསང་དབང་««གཉིས་ཏེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ དང་པོ་ལ་གསུམ༔ ཀླད་དང་༔ གཞུང་༔ མཇུག་གོ༔ དང་པོ་ཀླད་ཀྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བརྒྱད་དེ༔ དང་པོ«་བུམ་དབང་ཚར་རྗེས་«སྐབས་བསྟན་པ་དང་༔ «ལྷོའི་««ཕྱོགས་དང་༔ དུས་«སྲོད་ཀྱི་«དང་༔ རྫས་བསགས་པ་«བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཕྱག་རྒྱ་«དང་༔ སློབ་དཔོན་«མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ «བསྟེན་པ་དང་༔ «གསེར་གྱི་«མཎྜལ་དང་༔ རིག་མ་དབུལ་«བླ་མ་ལ་དབང་ཞུ་བའི་ཕྱིར་«ཞིང་གསོལ་བ་གདབ་པའོ༔ གཞུང་དངོས་ལ་གཉིས་ཏེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ལ་བདུན་ཏེ༔ སྒོམ་པ་མཆོད་བསྟོད་རིམ་པ་ དང་༔ སློབ་མས་བྱ་བའི་རིམ་པ་དང་༔ སློབ་མ་ལ་དམ་ཚིག་དབོག་པ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་དང་༔ ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་དབབ་པ་དང་༔ དབང་བསྐུར་བའོ༔ གཞུང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ མངོན་རྟོགས«་ཌཱཀྐིའི་«བསྒོམས་པ་དང་༔ གསོལ་བ་«བླ་མ་ལ་«གདབ་པ་དང་༔ མཆོད་པ་བྱ་བའོ༔ «བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱཀྐི་ལ༔« « གཉིས་པ«་«སློབ་མས་བྱ་བའི་རིམ་པ་««ལ་གསུམ་སྟེ༔ མེ་ཏོག་«བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ལ་«དོར་བ་དང་༔ ཕྱག་འཚལ་བ་«ལ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་«དང་༔ བསྐོར་བ«་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ལ་«བྱ་བའོ༔ གསུམ་པ་ལ་«དམ་ཚིག་ཕོག་པ་«གཉིས་ཏེ༔ བླ་མས«་«དབོག་པ་དང་༔ སློབ་མས་«དམ་ཚིག་«བསྲུང་བའོ༔ བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ལ་ལྔ་སྟེ༔ གདོང་«རས་ཀྱིས་«བཅིངས་པ་དང་༔ དམིགས་པ་«ཀྱེ་མ་«བསླབ་པ་དང་༔ དབབ་པ་«གསོལ་བ་གདབ་«དངོས་དང་༔ ཕེབས་པའི«་བདེ་སྟོང་«རྟགས་ངོས་བཟུང་བའོ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ དཔེ་དོན་«བུམ་དབང་དུས་«ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ ཡེ་ནས«་འཁོར་ལོ་«ལྔ་དང་གནས་པ་བསྟན་པ་དང་༔ ལྷ་ངོ་བསྟན་པའོ༔ དྲུག་པ་«ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་«ལ་བཞི་སྟེ༔ ཡུམ་དང་མཁའ«་བཾ་ལས་པདྨ་«གསང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་༔ ཡབ་ཧཱུཾ་ལས་དང་རྡོ་རྗེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་༔ མཆོད་ཅིང་བདེ་བས་དངས་མ་དབབ་པ་དང་༔ བྱང་སེམས་«བྷ་ག་ནས་མེ་ལོང་གིས་»བླང་«བའོ༔ བདུན་པ་ལའང་བཞི་སྟེ༔ བདུད་རྩི་«མངར་གསུམ་དང་«ལྕེ་ལ་བཞག་པ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་«ཀྱེ་མ་«གིས་བསྐུལ་བ་དང་༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་«དབུ་མ་«བསྒོམ་པ་དང་༔ དོན་ངོས་«བདེ་སྟོང་གི་«བཟུང་སྟེ་བསྒོམ་པའོ༔ མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ༔ «དོན་«མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ བསྡུས་པའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ༔ ཡོན་ཏན་དང་«མདོར་བསྟན་«འབྲས་བུའོ༔ རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དགུ་སྟེ༔ སྒྲིབ་པ་གང«་ངག་གི་«དག་པ་དང་༔ ངག་གི་«སྔགས་«ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་༔ བརྟེན་བྱ«་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་«གང་བརྟེན་པ་དང་༔ གང་རྗེས་སུ་«བསྐྱེད་རྫོགས་«གནང་བ་དང་༔ ས་གང་«དགུ་པ་«གནོན་པ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་«དབང་གི་«གང་འགྲུབ་པ་དང་༔ འབྲས་བུ་གང་«ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་«ཐོབ་པ་དང་༔ སྨོན་ལམ«་ལས་ཅན་ལ་«གདབ་པའོ༔ གསང་དབང་གནད་ཀྱི་ས་མ་འགྲེལ༔ བདག་འདྲ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡིས༔ མ་འོངས་གོ་བ་སླ་ཕྱིར་བཀོད༔ ལས་ཅན་ཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་ཡ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔«༄༅། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་མ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ༔

«༄༅»།« »། EMBED Photoshop.Image.7 \s «གཉིས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་འདི་ལ་གཉིས་ཏེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ མདོར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ ཀླད་ཀྱི་དོན་དང་༔ གཞུང་གི་དོན་དང་༔ མཇུག་གི་དོན་ནོ༔ དང་པོ་ཀླད་ཀྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་སྟེ༔ སྣོད་དང་«ལས་ལྡན་ «མཚན་«ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་«དང་༔ ལུང་དང་«ཀློང་གསལ་«དགོས་«སྡིག་སྒྲིབ་«ཆེད་དང་༔ «ནུབ་«ཕྱོགས་དང་༔ དུས་«སྲོད་«དང་༔ རྫས«་ཕྱག་རྒྱ་«དང་༔ བསྐུར་«བླ་མས་«བྱ་དང་༔ མཎྜལ་«སློབ་མས་«དང་༔ གསོལ་བ་«ཀྱེ་ཀྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་«གདབ་པའོ༔ གཞུང་དངོས་ལ་གཉིས་ཏེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ མདོར་བསྟན་པ་ལ་བདུན་ཏེ༔ བླ་མས་དམ་ཚིག་དབོག་པ་དང་༔ སློབ་མས་ཁས་བླང་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་དང་༔ ཡུམ་གྱི་བྷ་ག་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་སུ་བསྟན་པ་དང་༔ ཕྱག་རྒྱ་སློབ་མ་ལ་གཏད་པ་དང་༔ ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་དུ་གཞུག་པ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ངོས་བཟུང་བའོ༔ རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་པོ་«དམ་ཚིག་«ལ་དོན་གཉིས་ཏེ༔ དམ་ཚིག་དབོག་པ་དངོས་«ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་«དང་༔ བསྲུང་བར་«ཤིའམ་སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་«ཁས་བླང་པའོ༔ གཉིས་པ་ལ་བཞི་«ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་«སྟེ༔ གདོང་གཡོགས་«དར་རམ་རས་«བཅིངས་པ་དང་༔ ལུས་གནད«་ལངས་ཏེ་«བསྟན་པ་དང་༔ བླ་མས་«ཕག་མོར་«བསྒོམ་པ་དང་༔ སློབ་མ་ལ་«ཕག་མོར་«དབོག་པའོ༔ གསུམ་པ་ལ་«ཡུམ་གྱི་བྷ་ག་རྒྱལ་བའི་གནས་སུ་ངོ་སྤྲད་པ་«བཞི་སྟེ༔ ཡུམ་ལ་«བསྐོར་བའི་«ཕྱག་འཚལ་བ་དང་༔ བྷ་ག་ལུང་གིས་«གསང་བ་ཟབ་མོ་«གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་༔ དེ་ལ་གུས་པ་«ཕྱག་དང་«བྱ་བ་དང་༔ ཡུམ་གྱིས་«ཧཱུཾ་ང་ཡི་«བརྗོད་པར་བྱ་བའོ༔ བཞི་པ་ལ«་ཕྱག་རྒྱ་མ་དང་སློབ་མ་«ལྔ་སྟེ༔ རིག་མ་བཟུང་«རྡོ་རྗེ་སློབ་«སྟེ་དམ་ཚིག་གཏད་པ་དང་༔ ཡུམ་ལྷར་བསྐྱེད«་ཕག་མོ་ཁྱོད་ཉིད་མེད་«པ་དང་༔ ཕུང་ཁམས«་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིར་«བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་༔ མཁའ་གསང་«རྡོ་རྗེ་པདྨ་«བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་༔ དབང་པོ་སྦྱར་ནས་བདེ་བ་«ཡུམ་གྱི་པདྨ་«བསྐྱེད་པའོ༔ ལྔ་པ་ལ་«ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པ་«གསུམ་སྟེ༔ བདེ་བ་བཟུང་ཞིང«་འཆོར་སྙམ་«བསྲུང་བ་དང་༔ བདེ་བ་སྤར་བ་«སྟོང་པར་ཡལ་དུས་«དང་༔ བདེ་སྟོང་གི་«དེར་འཛིན་པ་«དོན་ལྟ་བའོ༔ དྲུག་པ་ལ་«སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ངོས་«གསུམ་སྟེ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་«གཉིས་ཤོར་«དུས་བཟུང་བ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་དངོས་སུ་«ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་«མྱོང་བ་དང་༔ མ་ཟིན་བར་«ཡང་ཡང་དུ་«བསྐྱར་བའོ༔ ད་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ བསྡུས་པའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ༔ ཡོན་ཏན་དང་འབྲས་བུ་བུའོ༔ རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བདུན་ཏེ༔ སྒྲིབ་པ་«ཡིད་ཀྱི་«གང་དག་པ་དང་༔ གང་ནུས་པ«་ཡིད་«དང་ལྡན་པ་དང་༔ བརྟེན་བྱ་གང་«ཕྱག་རྒྱ་«བརྟེན་པ་དང་༔ ས«་བཅུ་«གང་ནོན་པ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་«རྒྱས་པའི་«གང་འགྲུབ་པ་དང་༔ འབྲས་བུ«་སྐྱེ་མེད་«གང་ཐོབ་པ་དང་༔ སྨོན་ལམ་གང་གིས་«ཐུགས་ཀྱི་«མཇུག་བསྡུ་བའོ༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ས་མ་འགྲེལ༔ རྗེས་འཇུག་གོ་བ་གསལ་བའི་ཕྱིར༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བདག་འདྲས་བཀོད༔ ལས་ཅན་ཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྫོགས་སོ༔ ༔ «༄༅། །ཚིག་དབང་གི་ས་མ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ༔«གསུམ་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་གཉིས་ཏེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ མདོར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ ཀླད་ཀྱི་དོན་ དང་༔ གཞུང་གི་དོན་དང་༔ མཇུག་གི་དོན་ནོ༔ དང་པོ་ཀླད་ཀྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཅུ་སྟེ༔ སྣོད་«དེ་ནས་«དང་༔ མཚན་«བཞི་པའི་«དང་༔ ལུང་དང་«ཀློང་གསལ་ལས« དུས་«ཐོ་རངས«་དང་༔ སྤྱོད་ལམ་«སློབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་«དང་༔ ཕྱོགས«་ནུབ«་དང་༔ རྫས་དང«་མེ་ལོང་ཆང་གི་རིག་མ་«ཆོ་ག་མཆོད་བསྟོད་དང་༔ «བླ་མ་ཡི་དམ་བསྐྱེད་པ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ཡན་«མཎྜལ«་གསེར་གྱི་«དང་༔ མེ་ཏོག་དབུལ་བ་དང་༔ «ཀྱེ་བླ་མ་«གསོལ་བ་གདབ་པའོ༔ གཞུང་དངོས་ལ་གཉིས་ཏེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ མདོར་བསྟན་པ་ལ་ལྔ་སྟེ༔ བླ་མས་དམ་ཚིག་དབོག་པ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་དང་༔ གནས་ས༔ འགྲོ་ས༔ བྱུང་ས་བཙལ་བ་དང་༔ ཚོགས་དྲུག་ངོ་བོར་སྡུད་པ་དང་༔ དུག་ཚོགས་ཆོས་སྐུར་ངོ་སྤྲད་པའོ༔ རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ་«དམ་ཚིག་འབོགས་པ་«ཏེ༔ དམ་ཚིག་དབོག་པ་དངོས་«བསྲུང་དུ་མེད་«དང་༔ བསྲུང་བར་ཁས་«སློབ་མས་«བླང་པའོ༔ གཉིས་པ་ལ་«ཡེ་ཤེས་དབབ་«བཞི་སྟེ༔ ལུས་«རྣམ་སྣང་«གནད་བཅའ་བ་དང་༔ དམིགས་པ་«གཡུང་དྲུང་«བསླབ་པ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་«བྱིན་རླབས་«དབབ་པ་དངོས་དང་༔ ཕེབས་པ་«དེའི་ངང་ལ་«དང་༔ དོན་ངོ་སྤྲད་པའོ༔ གསུམ་པ་ལ་«ཚོགས་དྲུག་ངོ་བོར་སྡུད་པ་ལ་«བརྒྱད་དེ༔ དང་པོ་སེམས་ཀྱི་གནས་ས་ལ་«དེའི་ངང་དུ་ཀློད་«ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ འགྲོ་ས་ལ་«དམིགས་རྩེ་ཤར་«གྱི་ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ བྱུང་ས་ལ་«སེམས་འདི་དང་པོ་«ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ གཟུགས་ལ་«རྒྱལ་བའི་སྐུ་«ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ སྒྲ་ལ་«ཌ་དྲིལ་«ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ དྲི་ལ་«སྤོས་དང་«ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ རོ་ལ་«མངར་སྐྱུར་«ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ རེག་བྱ་«འཇམ་རྩུབ་«ལ་ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ བདེ་སྡུག་ལ«་སྐྱིད་སྡུག་«ངོ་སྤྲད་པའོ༔ བཞི་པ་ལ་གསུམ་སྟེ༔ དང་པོ་དུག་ལྔ་རང་«སེམས་རང་«གྲོལ་དུ་ངོ་སྤྲད་པ་དང་༔ དུག་གསུམ་«རང་སེམས་«སྐུ་གསུམ༔ ལུང་«མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་«གིས་«གཏན་ལ་དབབ་པའོ༔ ད་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ༔ མདོར་བསྟན་པ་དང་༔ རྒྱས་པར་བཤད་པའོ༔ དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ༔ ཡོན་ཏན་དང་འབྲས་བུའོ༔ རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བརྒྱད་དེ༔ སྒྲིབ་པ་«ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་«གང་འདགས་པ་དང་༔ གང་ནུས་པ«་གསུམ་ཀ་«དང་ལྡན་པ་དང་༔ བརྟེན་བྱ་གང་བརྟེན་«གང་ཡང་«པ་དང་༔ རྗེས་སུ་གང་«ཐབས་ཤེས་«སྣང་བ་དང་༔ ས་གང་བཅུ«་གཅིག་«ནོན་པ་དང་༔ ཕྲིན་ལས«་བཞི་ཀ་«གང་འགྲུབ་པ་དང་༔ སྨོན་ལམ«་ལས་ཅན་«གང་གིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ༔ ཚིག་དབང་རིན་ཆེན་ས་མ་འགྲེལ༔ མ་འོངས་བློ་དམན་དོན་གསལ་ཕྱིར༔ བདག་འདྲ་ཨོ་རྒྱན་པདྨས་བཀོད༔ ལས་ཅན་ཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡོད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨྠིྀ༔ ༼པ༽ མེད་གཞུང་དུ་ཚང་ཡོད། «མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ལས། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼༥༽དབང་གོང་མ་གསུམ་གྱི་ས་མ་འགྲེལ།»- PAGE 134 -- PAGE 135 -- PAGE 129 -