Cite This Page

Jump to navigation Jump to search

Bibliographic details for འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །