Cite This Page

Jump to navigation Jump to search

Bibliographic details for འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དབང་དུ་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ། །