Klong chen rab byams gsung 'bum/volume 006 160

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
< Klong chen rab byams gsung 'bum
Revision as of 12:03, 22 March 2020 by Maintenance script (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


༄༅། །མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་གི་ལག་འགྲིག་བཞུགས་པ་ལགས་སོ་ཨང༌།

« བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱཀྐི་ལ་ན་མོ། །མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་གི་ལག་འགྲིག་ལ། དང་པོ་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་བསྒོམ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས། ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་བསམ། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསྒོམས་པ་དང༌། སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་བཞི་ཚང་བར་བྱ། དེ་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ། ཡིག་བརྒྱ་བསྒོམ་བཟླས། མཎྜལ་འབུལ་བ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་རིམ་པར་བྱའོ། །བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྐོར་ལ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱི་མཐུན་བྱས། རིགས་ལྔ་མཆོད་འབུམ་གྱི་བཀའ་བསྒོ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ཡན་བྱས། རིགས་ལྔ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་ནས་བདག་བསྐྱེད་རིགས་ལྔ་ནང་སྒྲུབ་ལ་བྱ། མདུན་བསྐྱེད་རིགས་ལྔ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལ་བྱེད། སྤྱན་འདྲེན་ནས་ནང་མཆོད་འབུལ་བ་ཡན་དཀྱུས་བཞིན་བྱ། དེ་ནས་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་འབུལ། གསང་མཆོད་བྱ། བསྟོད་པ་དང་བཤགས་པ་བྱ། ཚོགས་མཆོད་བྱ། ལྷག་མ་མཁའ་འགྲོའི་ལས་བྱང་ནས་བཏང༌། གཏོར་ལྷག་ཆད་མདོ་བསྟན་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་བྱའོ། །མཁའ་འགྲོའི་ལས་བྱང་ཡང༌། སྐྱབས་འགྲོ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ཡན་དཀྱུས་བཞིན་ནོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་རིགས་ལྔ་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟར་ རོ། །རྟ་མགྲིན་ལུས་དཀྱིལ་ལ་བདག་བསྐྱེད་བྱ། ཌཱཀྐི་མངོན་རྟོགས་ལ་མདུན་བསྐྱེད་བྱ། སྤྱན་འདྲེན་ནས་ནང་མཆོད་ཡན་དཀྱུས་བཞིན་ནོ། །སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་གསང་མཆོད་བྱ། བསྟོད་པ་གཞུང་ལྟར་བྱའོ། །ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ལ། གོང་མ་ལྟར་སྤྱན་འདྲེན་ཅིག་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཅེས་པ་སྦྱར་རོ། །ཚོགས་འབུལ། བསྐང་བ་བྱ། ལས་བྱང་ལྟར་བཤགས་པ་བྱ། བསྒྲལ་བཏབ་བྱ། ལྷག་ཆོག་བྱ། ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་མཁའ་འགྲོའི་བསྐུལ་ཡང་བྱ། གཏོར་ལྷག་བསྐྱང་ངོ༌། །ད་དབང་གི་སྐོར་ལ་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་བརྟགས་པ་ནི་དང་པོའི་དུས་སུ་བྱའོ། །ས་ཆོག་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་སྟེགས་བུ་ལེགས་པར་བྱས་ཏེ་དྲིས་བྱུགས། མེ་ཏོག་ཚོམ་ཕུན་གཞུང་ལྟར་བཀོད། བུམ་པ་བཅའ། མངོན་རྟོགས་རིགས་ལྔ་ཕྱི་ནང་གིས་བསྒོམ་ཞིང་ཚོགས་ཡན་ཚང་བར་བྱ། གསོལ་བ་གདབ། སྟ་གོན་གྱི་ཆོ་ག་རྣམས་བྱ། བུམ་པ་བསྒྲུབ། སློབ་བུ་སྟ་གོན་བྱ། དམ་ཚིག་ཕོག །ཐུན་མོང་གི་རྫས་བཞི་གཏད། ཆོས་བཤད། དེ་ནས་ཐེག་ཆོག་དང་ཚོན་ཆོག་བྱ། དེ་ནས་དལ་སྒྲུབ། དལ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་དག་བཤད། ལྷ་ངོ་བསྟན་པའི་དུས་སུ་ལྷའི་རྣམ་དག་བཤད། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ནས་རྗེས་ཆོག་ཡན་དཀྱུས་ལྟར་བྱའོ། །རྩོད་པའི་སྐྱོན་བསལ། དེ་ནས་གསང་དབང་གི་སྐབས་སུ་ནུབ་གཅིག་ལ་དབང་རྫོགས་པར་བྱེད་ན་དབང་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བསྐུར། ནུབ་གསུམ་ལྟར་བྱེད་ན་གསང་དབང་གི་དུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་གོང་མ་བཞག །གཞུང་ལྟར་རྫས་བསགས་ལ་དབང་བསྐུར། ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ངོ་ཡང་སྤྲད། ཅེས་པའི་རྗེས་སུ་གསང་དབང་གི་ལྷན་ཐབས་བཤད་ས་བཅད་ཀྱི་ལུང་བྱ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བྱ་བའི་སྐབས་སུ་གསོལ་བ་གདབ། དམ་ཚིག་བསྲུང་སྡོམ་བཤད། དེ་ནས་མངོན་རྟོགས་དྲན་རྫོགས་བསྒོམ། གདོང་གཡོགས་ཡེ་ཤེས་དབབ། ལྷན་ཐབས་བཤད། ངའི་བྷ་ག་གསང་ཆེན་ཞེས་པ་ནས། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཚིག་འདི་བརྗོད་ཅེས་པ་ཡན་བྱ། དབང་གི་རྒྱབ་ཡིག་བཤད། ཀྱེ་མ་ལས་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ། ཞེས་སོགས་བརྗོད། དེ་ནས་ས་བཅད་བཤད། དེ་ནས་ཚིག་དབང་བསྐུར། ས་བཅད་བཤད། དབང་བསྒྲིགས་སུ་བྱེད་ན་རིག་པ་ཡང་རྩལ་གྱི་དབང་བྱེད། དབང་གི་དོན་ཁྲིད་བྱའོ། །དེ་ནས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་སུ། སྔོན་འགྲོ་དང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་གོང་དུ་སོང་ནས། དངོས་གཞི་ནི། བཏགས་གྲོལ་དོན་ཁྲིད་དང་ཐོད་རྒལ་དོན་ཁྲིད་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོག་ཕུབ། ཐོག་རྒལ་དོན་ཁྲིད་གསལ་སྒྲོན་ལ་གཞུང་བྱ། ཁྲིད་རྒྱབ་ལུང་ཕྲེང་གིས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད། རྣལ་དབབ་ཡན་ཆད་ཚང་བར་བྱ། རབ་འབྱམས་རིག་པའི་རྩལ་དབང་རིག་པ་སྒྲོན་མའི་ཏི་ཀ་བཤད། ཁྲེགས་གཅོད་ངོ་སྤྲད། རིག་པ་ཡང་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར། ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ལ་བརྟགས་ཡིག་གིས་བརྟག» «།ཚད་ཡིག་གིས་ཚད་དུ་སྐྱོལ་མ་སྐྱོལ་བརྟག» «།ལག་ཁྲིད་ཀྱིས་ཞག་གྲངས་གཏན་ལ་ཕབ་པོ། །བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ལ། དང་པོ་ཉིན་མོའི་ངོ་སྤྲོད་ལ་སྟེགས་བུ་དང་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བསགས། བསྒོམ་བཟླས་མཆོད་བསྟོད་ཚང་བར་བྱ། གསོལ་བ་གདབ། གནང་བ་སྤྱིན། བུམ་དབང་བསྐུར། ཤེལ་ལ་«ཆོས་སྐུ«་«ངོ་སྤྲད། གསང་དབང་བསྐུར། མེ་ལོང་དང་རྨ་བྱའི་མདངས་ཀྱི་«ལོངས་སྐུ་«ངོ་སྤྲད། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། མེ་ལོང་གཡའ་དག་པའི«་ཆོས་སྐུ་རང་ལ་གནས་ཚུལ་«ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལ་ངོ་སྤྲད། ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་བསྐུར། དོན་རང་རིག་གསལ་སྟོང་ཆོས་སྐུར་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། «ཤེལ་མིག་ལ་མ་རེག་ཙམ་ལ་བལྟས་ནས་«བླ་མ་ལ་བལྟས་ཏེ་རིམ་གྱིས་བརྟགས་ནས་དེ་ལ་ངོ་སྤྲད། དེ་ནས་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་བྱའོ། །དེ་ནས་མཚན་མོ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་བ་ནི་རྫས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བསགས་ཏེ། གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར། རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་ངོ་སྤྲོད་དངོས་ལ་གསུམ་སྟེ། སྡེ་སྐོར་ས་ལ་བཀོད་པ་ནི་བཅའ་གཞི་རྣམས་སོ། །བརྡ་སྐོར་མཁའ་ལ་འཆར་བ་ནི། འཇའ་འོད་ལ་སོགས་པའོ། །དོན་སྐོར་རང་ལ་གནས་པ་ནི་རང་གི་སེམས་ཉིད་ལའོ། །ཞེས་ངོ་སྤྲད་དོ། །དེས་གཞན་རྣམས་ཚིག་གིས་འགྲེལ་དང་བསྟུན་ནས་བཤད་དོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གསུང་ལས་བྱུང་བའི་སྙིང་ཏིག་གི་ལག་འགྲིག་འདི། བླ་མའི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་མ་ནོར་བར་བརྗེད་ཐོ་ཡི་གེར་བཏབ་པ་ནི། བདག་བརྗེད་ངས་ཆེས་བས་བྲིས་པ་ལ་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོས་བཟོད་པར་གནང་དུ་གསོལ་ལོ། །མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ། བྷ་ཝནྟུ།། །།»- «མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ལས། ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼༦༽མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཏིག་གི་ལག་འགྲིག

»- PAGE 140 -- PAGE 139 -- PAGE 138 -