Klong chen rab byams gsung 'bum/volume 015 423

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigationJump to search


༈ གྲུབ་མཐའ་མཛོད་དང་མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་བསྡུར་གྱི་གསལ་བཤད།

གཞུང་འདི་གཉིས་ནི། ཨ་འཛོམས་ཀྱི་མ་དཔེ་གཞིར་བཟུང༌། རྫོགས་ཆེན་དང༌། སྡེ་དགེ རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་དབུ་མེད་ཅིག་དང་བཅས་བསྡུར་བ་ཡིན། དཔེ་བསྡུར་གྱི་མཚོན་རྟགས་ལ། བསྡུར་མཆན་ཐོག་སྐརྫོགསསྔསྐསྡེསྔསྐཀུནསྔཞེས་བཀོད་ནས་ཆད་རྟགས་སྤྱི་ལ་ཚེག་བར་དགུ་ཡན་ཆད་པ་དེའི་བར་སྡུད་པའི་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་ལ་¿¿ ལྷག་རྟགས་ལཏ ཚེག་བར་གཉིས་ཡན་གྱི་མི་འདྲ་སའི་མཚམས་ལ་གཞུང་ཡིག་ཐོག་རྟགས་འདི་ བཅས་ཀོད་ཡོད། དེ་ཡང་དཔེ་འདི་དག་གི་ནང་དུ་འདྲ་མིན་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡིག་ནོར་ཡིན་ངེས་སུ་ཐག་ཆོད་པ་དག་བཅོས་གང་ཐུབ་བགྱིས་ཤིང༌། ལྷག་པ་དང༌།ཆད་པའི་མཚོན་རྟགས་གཉིས་བསྡུར་མཆན་ཐོག་དང༌། ཨང་རྟགས་དང་ཚེག་བར་གཉིས་ཡན་གྱི་མི་འདྲ་སའི་མཚམས་རྟགས་གཉིས་གཞུང་ཡིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད་དོ། །«མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་ལས།» « ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་བཀའ་འབུམ། མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་བཞུགས།»- PAGE 464 -- PAGE 466 -- PAGE 465 -