Klong chen rab byams gsung 'bum/Volume 22

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search

དཀར་ཆག
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་མ་ངལ་གསོ་ཞེས་བྱ་བ།
Klong chen gsung 'bum Vol 22

 • 1 སྒྱུ་མ་ངལ་གསོའི་བསྡུས་དོན་མནྡཱ་ར་བའི་ཕྲེང་བ།
 • 27 སྒྱུ་མ་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་བཟང་པོ།
 • 38 སྒྱུ་མ་ངལ་གསོའི་དོན་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
 • 172 རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་གསོ།
 • 175 བསམ་གཏན་ངལ་གསོའི་བསྡུས་དོན་པུཎྜ་རཱི་ཀའི་ཕྲེང་བ།
 • 192 བསམ་གཏན་ངལ་གསོའི་འགྲེལ་པ་ཤིང་རྟ་རྣམ་པར་དག་པ།
 • 199 བསམ་གཏན་ངལ་གསོའི་དོན་ཁྲིད་སྙིང་པོ་བཅུད་བསྡུས།
 • 269 ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྤྱི་དོན་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།
 • 272 ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆག་པདྨ་སྟོང་ལྡན།
 • 360 རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ།
 • 365 སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད།
 • 389 སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་གསོལ་འདེབས།
 • 407 རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ།
 • 411 ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཡིད་བཞིན་སྙིང་པོ།
 • 426 རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་ཞེས་བྱ་བ།
 • 443 མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།
 • 466 བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བ།
 • 480 དཀར་ཆག