Klong chen rab byams gsung 'bum/Volume 21

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigation Jump to search

དཀར་ཆག
སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལེའུ་བརྒྱད་པའི་འགྲེལ་པ།
Klong chen gsung 'bum Vol 21

  • 1 སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལེའུ་དགུ་པའི་འགྲེལ་པ།
  • 173 སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལེའུ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ།
  • 263 སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་འགྲེལ་པ།
  • 315 སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པ།
  • 389 སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པའི་འགྲེལ་པ།
  • 416 བསྟན་བཅོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐབས།
  • 472 སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང༌།
  • 481 དཀར་ཆག