Klong chen rab byams gsung 'bum/Volume 15

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigationJump to search

དཀར་ཆག
ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།
Klong chen gsung 'bum Vol 15

 • 1 ལེའུ་དང་པོ་སྟོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་པར་གཞག་པ།
 • 1 ལེའུ་གཉིས་པ་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་བཤད་པ།
 • 19 ལེའུ་གསུམ་པ་ཐེག་པ་སོ་སོའི་འདོད་གཞུང་བསྟན་པ།
 • 44 ལེའུ་བཞི་པ་ལམ་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ་བསྟན་པ།
 • 113 ལེའུ་ལྔ་པ་གསང་སྔགས་དོན་གྱི་འབྲེལ་དགོད་པ།
 • 211 ལེའུ་དྲུག་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གསང་བ་བསྟན་པ།
 • 231 ལེའུ་བདུན་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
 • 254 ལེའུ་བརྒྱད་པ་ཡིད་བཞིན་དྲྭ་བ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་བསྟན་པ།
 • 296 མན་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།
 • 337 གྲུབ་མཐའ་མཛོད་དང་མན་ངག་མཛོད་གཉིས་ཀྱི་དཔེ་བསྡུར་ གསལ་བཤད།
 • 465 གྲུབ་མཐའ་མཛོད་དང་མན་ངག་མཛོད་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་མཆན།
 • 466 དཀར་ཆག