Klong chen rab byams gsung 'bum/Volume 13

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigationJump to search

དཀར་ཆག
ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་རྩ་བ།
Klong chen gsung 'bum Vol 13

 • 1 ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ།
 • 68 ལེའུ་དང་པོ་གཞི་འཁོར་བའི་གྲུབ་ཚུལ་བསྟན་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 72 ལེའུ་གཉིས་པ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 83 ལེའུ་གསུམ་པ་སྣོད་ཆགས་ཚུལ་བསྟན་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 97 ལེའུ་བཞི་པ་བཅུད་ཆགས་ཚུལ་བསྟན་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 129 ལེའུ་ལྔ་པ་གནས་པའི་བསྐལ་པ་བསྟན་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 169 ལེའུ་དྲུག་པ་འཇིག་པ་དང་སྟོངས་པ་བསྟན་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 201 ལེའུ་བདུན་པ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་བསྟན་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 213 ལེའུ་བརྒྱད་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 227 ལེའུ་དགུ་པ་སྡིག་གྲོགས་སྤང་བའི་འགྲེལ་པ།
 • 282 ལེའུ་བཅུ་པ་འཆད་པ་པོ་སློབ་དཔོན་གྱི་འགྲེལ་པ།
 • 302 ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ཉན་པ་པོ་སློབ་མའི་ཆོས་ཀྱི་འགྲེལ་པ།
 • 321 ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་བཤད་བྱ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱ་ཆེར་སྤྲོས་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
 • 340 ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་དཔེ་བསྡུར་གསལ་བཤད།
 • 468 ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱྀ་བསྡུར་མཆན།
 • 469 དཀར་ཆག