Chos dbyings rin po che'i mdzod/Commentary/Properties

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to navigationJump to search

Properties Templates

Template name Template link Quote call Text name Property name
* Template:CyzDjQ Template:CyzDjQ for འདས་རྗེས། CyzComChpt_DasJes_
* Template:CyzKcQ Template:CyzKcQ ཁྱུང་ཆེན་ལས། for ཁྱུང་ཆེན། CyzComChpt_KyungChen_
* Template:CyzKjQ Template:CyzKjQ ཀུན་བྱེད་ལས། for ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོ། CyzComChpt_KunByed_
* Template:CyzLdQ Template:CyzLdQ for ཀློང་དྲུག་པ། CyzComChpt_LongDrug_
* Template:CyzMtQ Template:CyzMtQ མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། for མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། CyzComChpt_MuTig_
* Template:CyzNdQ Template:CyzNdQ རྣམ་འགྲེལ་དུ། for ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། CyzComChpt_NamDrel_
* Template:CyzSdQ Template:CyzSdQ རྩལ་རྫོགས་ལས། སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་ལས། for སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས། CyzComChpt_SengGe_
* Template:CyzYmQ Template:CyzYmQ ཡི་གེ་མེད་པ་ལས། for ཡི་གེ་མེད་པ། CyzComChpt_YiGeMe_
* Template:CyzSbQ Template:CyzSbQ གསང་བ་སྤྱོད་པས་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་ལས། for གསང་བ་སྤྱོད་པས་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད། CyzComChpt_SaBon_
* Template:CyzRsQ Template:CyzRsQ རང་ཤར་ལས། རིག་པ་རང་ཤར་ལས། for རིག་པ་རང་ཤར་གྱི་རྒྱུད། CyzComChpt_RangShar_
* Template:CyzGlQ Template:CyzGlQ རྒྱུད་བླ་མ་ལས། for རྒྱུད་བླ་མ། CyzComChpt_GyuLama_
* Template:CyzTmQ Template:CyzTmQ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས། for ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང། CyzComChpt_Melong_
* Template:CyzAkQ Template:CyzAkQ ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས། for ཨ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ། CyzComChpt_Ati_
* Template:CyzTgQ Template:CyzTgQ for སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་རྩ་བའི་རྒྱུད། CyzComChpt_Dtg_
* Template:CyzTsQ Template:CyzTsQ རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས། for རྩ་བ་ཤེས་རབ་། CyzComChpt_TsaShe_
* Template:CyzSnQ Template:CyzSnQ གསང་སྙིང་ལས། for སྒྱུ་འཕྲུལ་གསང་སྙིང། CyzComChpt_SangNying_
* Template:CyzRgQ Template:CyzRgQ for རང་ངོར་རྫོགས་པ། CyzComChpt_RangNgor_
* Template:CyzGdQ Template:CyzGdQ སྡུད་པ་ལས། for སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་འདུས་པའི་མདོ། CyzComChpt_GongDus_
* Template:CyzTdQ Template:CyzTdQ for འཕགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ། CyzComChpt_TingDzin_
* Template:CyzTnQ Template:CyzTnQ བརྟག་གཉིས་ལས། for བརྟག་གཉིས། CyzComChpt_TakNyis_
* Template:CyzRpQ Template:CyzRpQ རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པ་ལས། for རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པ། CyzComChpt_RinPung_

Formatting Templates

* Template:CyzCategory Template:CyzCategory Puts Category:Chos dbyings mdzod at the end of the page
* Template:CyzCommCategory Template:CyzCommCategory Puts Category:Chos dbyings mdzod Commentary at the end of the page
* Template:CyzTitles Template:CyzTitles Format titles with TibUni18
* Template:CyzToc Template:CyzToc Format table of content with TibUni14
* Template:CyzRoot Template:CyzRoot Format root text with TibUni16
* Template:CyzCommRtTxt Template:CyzCommRtTxt Format root text with TibUni14 in color Navy
* Template:CyzCommTxt Template:CyzCommTxt Format commentary text with TibUni14

CYZ Works Cited

Works Cited


Sūtras

 • Compendium in Verses that Synthesize Precious Noble Qualities of Enlightenment, pakpa yonten rinpoche yong su dud pa’i dō (’phags pa yon tan rin po che yongs su sdud pa’i mdo); also known as the Compendium of Prajñāpāramitā
 • Exalted Discourse of the Ārya Triple Gem, phakpa kon chog ta la la’i dō (’phags pa dkon mchog ta la la’i mdo), Skt. āryaratnātalaladhāraṇī
 • Heap of Jewels Sūtra, kon chog tsek pa’i dō (dkon mchog brtsegs pa’i mdo), Skt. ratnakūṭasūtra
 • Irreversible Wheel Sūtra, mi dōg pa khorlo’i dō (mi ldog pa ’khor lo’i mdo)
 • King of Samādhi Sūtra, ting nge dzin gyalpo’i dō (ting nge’dzin gyi rgyal po’i mdo), Skt. samādhirājasūtra
 • Palpoche, pakpa sangye palpoche’i do (’phags pa sangs rgyas phal po che’i mdo), Skt. buddhāvataṃsakasūtra; Sūtra of the Great Bounteousness of the Buddhas
 • Prajñāpāramitā, sher trin gyi dō (sher phyin gyi mdo
 • Sūtra of Individual Liberation, so sor tar pa’i dō (so sor thar pa’i mdo), Skt. prātimokṣasūtra
 • Sūtra on the Wisdom of the Moment of Death, phakpa da ka yeshé (’phags pa ’da’ ka ye shes)
 • The Discourse that Unifies the Transcendent State of All Buddhas, sangye tam ched kyi gong pa dü pa’i dō (sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa ’dus pa’i mdo)
 • Vajra Cutter, dorje chöd pa (rdo rje gcod pa)
 • Wisdom of the Moment of Death, phakpa da ka yeshé (’phags pa ’da’ ka ye shes); Sūtra on the Wisdom of the Moment of Death


Tantras

 • All-Creating Monarch Tantra, kun ched gyalpo gyü (kun byed rgyal po rgyud), Skt. kulayarājatantra
 • Array of Ati, a ti köd pa (a ti bkod pa), also known as Great Arrangement of Ati, a ti köd pa chenpo (a ti bkod pa chen po)
 • Array of Jewels, norbu tra köd (nor bu phra bkod)
 • Categories of Empowerments, wang nam par che wa (dbang rnam par phye ba)
 • Chapter on the Sacred Accumulations of Samādhi, ting nge dzin tsok dam pa’i le’u (ting nge ’dzin tshogs dam pa’i le’u)
 • Conjoined Sun and Moon Tantra, gyü nyi da kha jor (rgyud nyi zla kha sbyor)
 • Dynamic Strength of the Lion, senge tsal dzog gyü (seng ge rtsal rdzogs rgyud)
 • Essence Tantra of Secret Conduct, sangwa chöd pa sa bon gyi gyü (gsang ba spyod pa sa bon gyi rgyud); also known as The Sole Heir of the Doctrine Tantra, ten pa bu chig gi gyü (bstan pa bu cig gi rgyud)
 • Gathering of Secrets, sang dü (gsang ’dus), Skt. guhyasamāja
 • General Guidelines for the State of Perfection, dzog pa chi ching (rdzog pa spyi chings)
 • Great Soaring Garuḍa, khyung chen kha ding (khyung chen mkha’ lding)
 • Guhyagarbha Tantra, sangwa’i nyingpo’i gyü (gsang ba’i snying po’i rgyud), Skt. guhyagarbha; Secret Essence Tantra, or Magical Manifestation Matrix Tantra, gyü trul drawa gyü (sgyu ’phrul drva ba rgyud).
 • Heap of Jewels, rinpoche püng wa (rin po che spungs ba)
 • One Time, dü chig pa (dus gcig pa)
 • Precious Detailed Instructions concerning Appearances, nang wa rinpoche’i tra trid (snang ba rin po che’i pra khrid)
 • Root Tantra that Proclaims Purity and Emptiness, dra thal gyur gyü (sgra thal ’gyur rgyud), the Great Perfection root tantra, formerly translated as Reverberation of Sound; also known as Tantra of Sound
 • Samantabhadra’s Mirror of the Heart, kuntuzangpo tuk kyi melong (kun tu zang po thugs kyi me long)
 • Scriptural Citation Great Unobstructed Perfection of Qualities, tsal chen yon ten dzog pa’i lung (rtsal chen yon tan rdzogs pa’i lung)
 • Self-Arisen Vidyā Tantra, rigpa rang shar gyü (rig pa rang shar rgyud)
 • Self-Liberated Vidyā Tantra, rig pa rang drol gyü (rig pa rang grol rgyud)
 • Sixfold Expanse, long drüg (klong drug)
 • String of Pearls, mu tig treng wa (mu tig phreng ba)
 • Superb King Tantra, med jung gyalpo (rmad byung rgyal po)
 • Tantra without Syllables, yi ge med pa gyü (yi ge med pa rgyud)
 • Two Segments, tak pa nyi pa (brtags pa gnyis pa); condensed version of the Hevajra Tantra, gyé dor (dgyes rdor), Skt. hevajratantrarāja
 • Vajra Canopy, dorje gur (rdo rje gur)
 • Vajrasattva’s Mirror of the Heart Tantra, dorje sem pa’i nying gi melong gi gyü (rdo rje sems dpa’i snying gi me long gi rgyud)


Treatises

 • A Guide to the Bodhisattva Way of Life, jang chub sem pa’i chöd pa la jüg pa (byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa), Skt. bodhicaryāvatāra; Śāntideva
 • Abhidharmakośa, chö ngon pa dzöd (chos mngon pa mdzod); Vasubandhu
 • Commentary on Bodhicitta, jang chub sem drel (byang chub sems ’grel), Skt. bodhicittavivaraṇa; Nāgārjuna
 • Compendium of Logic, nam drel (rnam ’grel); Dharmakīrti
 • Entering the Middle Way, üma la jüg pa (dbu ma la ’jug pa), Skt. madhyamakāvatāra; Candrakīrti
 • Garland of Jewels, rinchen treng wa (rin chen phreng ba), Skt. ratnāvalī; Nāgārjuna
 • Last Testament, dé jé (’das rjes); Garab Dorje’s last testament to Śrī Siṃha
 • Madhyamaka Root Verses on Prajñā, üma tsa wa sherab (dbu ma rtsa ba shes rab), Skt. prajñānāmamūmadhyamakakārikā; also known as the Root of Prajñā; Nāgārjuna
 • Ornament of Actual Realization, ngon tok gyen (mngon rtogs rgyan), abhisamayālaṃkāra; Maitreya
 • Prasannapadā, üma tsig sal (dbu ma tshig gsal), Skt. prasannapadā; Candrakīrti
 • Precious Treasury of Clear Light, ödsal rinpoche’i dzöd (’od gsal rin po che’i mdzod); Longchen Rabjam; this is reference to the Precious Treasury of the Genuine Meaning, tsig don rinpoche’i dzöd (tshig don rin po che’i mdzod)
 • Precious Treasury of Philosophical Tenets, drub ta rinpoche’i dzöd (grub mtha’ rin po che’i mdzod); Longchen Rabjam
 • Precious Treasury of the Supreme Vehicle, tek chog rinpoche’i dzöd (theg mchog rin po che’i mdzod); Longchen Rabjam
 • Precious Treasury of the Unborn, kyé med rinpoche’i dzöd (skye med rin po che’i mdzod); Nāgārjuna
 • Two Truths, lek shed nyingpo (legs bshad snying po); Tsongkhapa
 • Uttaratantra, gyü lama (rgyud bla ma), Skt. mahāyānottaratantraśāstra; Maitreya