དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ།/།གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་།

From Rangjung Yeshe Wiki Texts
Jump to: navigation, search
།གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་།
།འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ།
།ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ།
།འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ།
Nagarjuna
དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ།
Verse 1